Informacja ogólna

Zakład Procesów Cieplnych prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe związane z termiczną konwersją energii. Wykonuje pomiary i diagnostykę urządzeń energetycznych oraz realizuje badania związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych wysokosprawnych technologii energetycznych. Zakład posiada w swojej ofercie reaktory zgazowania oraz gotowe rozwiązania palników pyłowych węglowych i na rozdrobnioną biomasę, na które uzyskane zostały prawa patentowe i które obecnie wdrożone są w ponad 50 elektrowniach i elektrociepłowniach.

Zakład realizuje także prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie czystych, wysokosprawnych i wielopaliwowych technologii generacji mocy - stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).

Palniki wirowo - strumieniowe do spalania rozdrobnionej biomasy o mocy 22MW/szt.

Obszar tematyczny Zakładu obejmuje w szczególności:

 • procesy cieplno-przepływowe zachodzące w kotłach energetycznych,
 • optymalizację procesów spalania w aspekcie obniżenia emisji tlenków azotu oraz eliminacji zjawisk korozji i żużlowania,
 • diagnostykę i konstrukcję komór paleniskowych kotłów,
 • nowe konstrukcje palników pyłowych do spalania węgla i biomasy,
 • układy przygotowania i transportu pyłu węglowego i biomasy,
 • badania jakości paliw, m.in. węgiel, biomasa, odpady komunalne,
 • termiczną konwersję biomasy i odpadów - współspalanie, spalanie, piroliza, zgazowanie,
 • czyste technologie węglowe – rozwijanie technologii spalania tlenowego pozwalającej na wychwytywanie CO2,
 • urządzenia pomocnicze wchodzące w skład skojarzonych układów generacji energii elektrycznej i ciepła (µ-CHP).

Zakład realizuje na zamówienie:

 • prace koncepcyjne i projektowe wspierane przez profesjonalne oprogramowanie dla konstruktorów: AutoCAD oraz Solid Works,
 • rozwój i wdrożenia nowych technologii,
 • badania półtechniczne i pomiary w warunkach ruchowych,
 • doradztwo techniczne i nadzór inżynierski, opracowanie materiałów do SIWZ,
 • studia wykonalności i analizy techniczno-ekonomiczne,
 • dostawy instalacji „pod klucz”.

We wszystkich pracach Zakład stara się działać kompleksowo wykorzystując równolegle:

 • pomiary i badania kotłów i urządzeń pomocniczych, w tym:

- pomiary temperatury spalin,
- pomiary emisji substancji gazowych w kanałach spalin (NO, SO2, O2, NH3),
- pomiary rozkładu temperatur i składu spalin w warstwie przyściennej,
- badania sprawności kotłów,
- pomiary wentylatorów powietrza i spalin,
- pomiary szczelności komór paleniskowych, kanałów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza,
- badania instalacji młynowych – jakość przemiału i rozpływy mieszaniny pyłowej.

 

Profile temperaturowe dla przykładowego kotła
 • modelowanie numeryczne

Zakład posiada własne centrum obliczeniowe, którego podstawą jest klaster umożliwiający przeprowadzanie wieloprocesorowych obliczeń równoległych,

Obliczenia wykonywane są z zastosowaniem licencjonowanych programów, takich jak: Fluent, ASPEN Plus, MatLab, Mathematica. 

Modelowanie numeryczne wykorzystywane jest jako narzędzie wspierające zarówno optymalizację już istniejących urządzeń, jak i opracowanie nowych technologii.

Przeprowadzanie wielowariantowych obliczeń numerycznych daje możliwość porównywania różnych wariantów konstrukcyjnych oraz wariantów pracy urządzenia, co pomaga w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania przy stosunkowo niskich kosztach.

 • badania laboratoryjne na własnych stanowiskach badawczych

Zakład posiada unikatowe, wyspecjalizowane zaplecze badawcze, umożliwia prowadzenie kompletnego zestawu badań począwszy od badań podstawowych w skali laboratoryjnej po badania prototypów urządzeń w skali przemysłowej w celu opracowania nowych, gotowych do wdrożenia rozwiązań technologicznych. Przedmiotem prac są m.in. palniki pyłowe, gazowe, komory spalania, oraz reaktory zgazowania paliw stałych.