Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Elektryczny / Oferta

Oferta

Pracownia Automatyki Elektroenergetycznej oferuje:

 • przygotowywanie projektu koncepcyjnego zabezpieczeń

  W ramach tego typu pracy przeprowadzana jest analiza istniejącego układu elektrycznego klienta. Podajemy wskazówki i wnioski w kierunku modernizacji, które mogłyby usprawnić działanie układu zabezpieczeń. Następnie tworzona jest koncepcja zabezpieczeń (przydział funkcji, rozdział między urządzenia), z zachowaniem reguł sztuki zabezpieczeniowej. Do koncepcji wykorzystywane są urządzenia wskazane przez klienta (dowolnego typu) lub wybierane przez nas. Możliwe jest również wykonanie pracy porównawczej, w której wykonanych zostanie kilka koncepcji dla różnych wariantów (np. dla różnych urządzeń), ze wskazaniem ewentualnych zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas opracowywania projektu koncepcyjnego stale współpracujemy z klientem, aby jak najdokładniej uwzględnić lokalne warunki jego układu i jak najlepiej spełnić jego oczekiwania. Przygotowany projekt koncepcyjny może stanowić podstawę do wykonania projektu bazowego układu zabezpieczeń, może być użyty do zapytania ofertowego lub przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 • przygotowanie zapytań ofertowych lub SIWZ

  Wykonujemy oferty lub specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodną z ustawą prawo zamówień publicznych na usługi lub zakupy urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Zapytania ofertowe mogą powstać na przykład przy budowie lub modernizacji obiektów. Oferujemy przygotowanie pełnej specyfikacji lub tylko jej części technicznej. Podczas całego postępowania przejmiemy na siebie odpowiedzi na zapytania Wykonawców (por. Art. 38 ustawy), jak również analizę ofert pod kątem ich zgodności z zapytaniem lub SIWZ. Ewentualną obsługę prawną zapewni zewnętrzna kancelaria jako nasz podwykonawca;

 • zebranie ofert

  Na podstawie sporządzonej koncepcji podejmujemy się rozesłać zapytania ofertowe do producentów/usługodawców, wskazanych przez klienta lub wybranych przez nas, zebrać oferty (w tym również szacunkowe) i dokonać ich analizy pod kątem wymagań klienta;

 • obliczenie wartości nastawieniowych zabezpieczeń.

  Po wykonaniu projektu koncepcyjnego lub otrzymaniu go od klienta obliczane są wartości nastawieniowe wszystkich funkcji zabezpieczeniowych. Ponosimy pełną odpowiedzialność za dobrane wartości i gwarantujemy, że w podanym przez klienta układzie zabezpieczenia będą działały poprawnie, o ile otrzymany projekt jest poprawny. W razie potrzeby wskażemy zmiany, które należy wprowadzić, aby usprawnić działanie zabezpieczeń wybranych w koncepcji. Praca tego typu zawiera:

  • podstawowe parametry urządzeń, dla których dobrano zabezpieczenia;
  • podstawowe parametry urządzeń zabezpieczeniowych;
  • wartości prądów zwarcia lub innych wielkości koniecznych do poprawnego nastawienia zabezpieczeń;
  • wartości nastawieniowe zabezpieczeń;
  • ewentualnie wnioski i wskazówki.
 • wykonanie projektu zabezpieczeń

  Właściwy projekt zabezpieczeń jest rozwinięciem projektu koncepcyjnego i obejmuje również projekt montażowy zabezpieczeń do istniejących układów systemu sterowania i nadzoru. Możliwe jest również wykonanie projektów powykonawczych.

 • sprawdzenie projektu

  Oferujemy sprawdzenie poprawności projektu dostarczonego przez klienta.

 • uruchomienia zabezpieczeń

  Po wykonanym montażu oferujemy przygotowanie programu prób uruchomieniowych oraz przeprowadzenie prób. Ostatecznym efektem pracy jest dokument – protokół prób – zawierający opis próby każdego zabezpieczenia oraz stwierdzenie poprawności (lub nie) działania. Protokół kończą wnioski, z jednoznacznym określeniem, czy urządzenia mogą być eksploatowane.

  Zakres prób obejmuje zarówno wymuszanie wielkości wejściowych od strony pierwotnej przekładników za pomocą istniejącego w układzie generatora, wymuszanie prądów pierwotnych za pomocą zewnętrznego źródła lub od strony wtórnej za pomocą testera zabezpieczeń.

 • obliczenia dla sieci przemysłowych lub miejskich.

  Po otrzymaniu zlecenia wykonujemy analizę sieci zakładowej na dowolnych poziomach napięcia, w wybranych przez nas lub wskazanych przez klienta wariantach pracy sieci, od pojedynczych obiektów po całą sieć zakładową. Wybrane przez klienta obiekty zostaną zinwentaryzowane (dotyczy to również aktualnych wartości nastawieniowych zabezpieczeń). Obliczenia mogą dotyczyć zarówno rozpływów mocy, jak i prądów zwarciowych. Na podstawie uzyskanych wyników przygotujemy zestawienie, jakie warianty pracy są najkorzystniejsze dla sieci i jej odbiorców, czy i dla jakich obiektów są przekroczone dopuszczalne prądy zwarcia itp. Na życzenie klienta analiza może być rozszerzona o obliczenia lub sprawdzenie wartości nastawieniowych zabezpieczeń sieci, z uwzględnieniem ich koordynacji i wymagań selektywności działania;

 • tłumaczenia dokumentów technicznych z zakresu elektroenergetyki (języki angielski i niemiecki)

  Duże doświadczenie oraz kontakty zagraniczne, w tym artykuły w obcojęzycznych czasopismach branżowych, pozwalają nam przygotować tłumaczenie norm, instrukcji obsługi, artykułów, dokumentów itp. związanych z elektroenergetyką. Znając fachowe słownictwo oraz bezpośrednie zagadnienia elektroenergetyczne możemy wiernie przełożyć treść dokumentu. Biurom tłumaczeń oferujemy również współpracę w tłumaczeniu takich tekstów.

 • analizy awarii lub innych wydarzeń

  Na podstawie dostarczonych rejestracji i innych danych źródłowych odtwarzamy przebieg awarii i ustalamy jej możliwe przyczyny. Podczas analizy, w razie potrzeby, współpracujemy z producentami urządzeń;

 • prace badawczo-rozwojowe (B+R)

  Pracownicy EAE oprócz usług dla przemysłu oferują również prace naukowo badawcze. O ich kompetencjach świadczą publikacje w branżowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Oferujemy również współpracę przy tworzeniu lub wdrażaniu nowych technologii, w tym analizy korzyści i strat związanych z nowymi technologiami;

 • szkolenia

  Nasi doświadczeni pracownicy zorganizują i poprowadzą w siedzibie klienta lub wybranym miejscu wykłady i kursy doskonalenia wiedzy zawodowej z dziedziny elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, kompensacji mocy biernej, energoelektroniki oraz pomiarów przemysłowych.

 • testy przekaźników

  Producentom urządzeń oferujemy wykonanie pełnych lub skróconych testów przekaźników, zarówno w naszym Laboratorium, w siedzibie klienta lub też w miejscu zainstalowania. Na życzenie pełne próby mogą zakończyć się sporządzeniem oceny przekaźnika oraz wydaniem certyfikatu Instytutu Energetyki (zob. Dział Certyfikacji).

Każda dokumentacja, jaka powstaje w wyniku realizowanych przez nas prac, jest podpisana przez jej autorów, co zapewnia, że ponoszą oni pełną odpowiedzialność za jej treść. Dokumentacja wykonywana jest z nagłówkiem adresowym Instytutu Energetyki – Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej, ale na życzenie klienta może być przygotowana według jego szablonów, co zapewni jednolity wygląd wszystkich posiadanych przez niego dokumentów. Dokumentacje dostarczamy w dowolnej liczbie kopii, w tym również w postaci elektronicznej, w wybranych przez klienta formatach (typowe to MS-Word, AutoCAD, PDF).