Informacja ogólna

Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów (dawniej Zakład Materiałoznawstwa) wykonuje badania materiałoznawcze oraz szeroko pojętą diagnostykę materiałową i wytrzymałościową następujących urządzeń energetycznych:

 • główne rurociągi pary,tl_files/zdjecia/MBM/badania materialoznawcze walczaka-1.jpg
 • rurociągi wody zasilającej,
 • rurociągi komunikacyjne i inne,
 • powierzchnie ogrzewalne kotłów,
 • komory przegrzewaczy,
 • systemy zawieszeń rurociągów i komór przegrzewaczy,
 • walczaki kotłowe.

Wraz z badaniami wszelkich rurociągów wykonywane są przeglądy, naprawy i modernizacje ich systemów zamocowań.

Zakres realizowanych prac obejmuje:

 • badania strukturalne metodą mikroskopii świetlnej i elektronowej - nieniszczące badania metalograficzne metodą replik, wykonywane bezpośrednio na urządzeniach z zastosowaniem metodyki opracowanej w Zakładzie oraz badania metalograficzne na pobieranych próbkach
 • pomiary twardości bezpośrednio na obiekcie
 • pomiary średnicy zewnętrznej i grubości ścianki elementów urządzeń energetycznych oraz obliczenia odkształceń trwałych
 • badania zużycia korozyjnego i erozyjnego
 • badania własności mechanicznych materiałów: badania wytrzymałości na pełzanie, statyczne próby rozciągania w temperaturze pokojowej i w temperaturze podwyższonej, badania udarności (oprzyrządowana tl_files/zdjecia/MBM/montaz instalacji tensometrycznej - regulacja komory-1.jpgpróba udarności), badania twardości i mikrotwardości sposobem Vickersa, badania rozkładu twardości, określanie głębokości strefy umocnionej
 • badania metodami tensometrii oporowej - badania odkształceń (naprężeń) w elementach pod obciążeniem, badania naprężeń własnych technologicznych i montażowych w elementach urządzeń przed lub po zainstalowaniu
 • diagnostykę systemów zamocowań - badania wszystkich typów zawieszeń i podparć stało-siłowych, sprężynowych i sztywnych, ocena działania systemów zamocowań rurociągów energetycznych, komór przegrzewaczy itp., opracowywanie wytycznych remontowych i regulacyjnych usprawniających działania systemów zamocowań
 • pomiary przemieszczeń rurociągów pomiędzy stanami zimnymi i gorącymi, pomiary spadków rurociągów
 • pomiary ugięć komór przegrzewaczy
 • pomiary efektu Barkhausena.

Oprócz wymienionych badań i pomiarów Zakład:

 • wykonuje obliczenia wytrzymałościowe rurociągów z wykorzystaniem tl_files/zdjecia/MBM/badania na maszynie wytrzymalosciowej-1.jpgspecjalistycznego oprogramowania, zgodnie z najnowszymi normami europejskimi lub amerykańskimi,
 • przeprowadza ocenę stopnia wyczerpania trwałości eksploatacyjnej materiału urządzeń energetycznych i prognozowanie okresu dalszej bezpiecznej eksploatacji.
 • opracowuje programy diagnostyczne urządzeń energetycznych, m.in. długo eksploatowanych rurociągów energetycznych.
 • sprawuje nadzór nad budową lub modernizacją wysokociśnieniowych urządzeń energetycznych.

Mikroskop skaningowy

 

 

Zakład dysponuje aparaturą badawczo – pomiarową i wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie badań materiałoznawczych oraz pomiarów naprężeń i analiz wytrzymałościowych. Na zdjęciu  został zaprezentowany mikroskop skaningowy

 

 

Wysoko wykwalifikowana kadra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym.

Metody badawcze oraz wyposażenie Zakładu są objęte uznaniem Urzędu Dozoru Technicznego: Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-064/27-20.

Kierownikiem Zakładu jest mgr inż. Marek Rusiniak.

.