Prace badawczo-wdrożeniowe

Analiza stanu rurociągów i komór
 • Ocena stanu materiału wybranych elementów rurociągów pary bloku nr 2 (bloku nr 6) w Elektrowni Turów na podstawie nieniszczących badań materiałowych, analiza naprężeń i działania zamocowań

Program pracy obejmował nastepujące zadania:

 1. Wybór elementów do badań na podstawie analizy dokumentacji, parametrów eksploatacyjnych, historii uszkodzeń i wymian elementów, kontroli systemów zamocowań, wyników badań, pomiarów i obliczeń;
 2. Analiza rozkładu naprężeń;
 3. Ocena aktualnego stanu materiału badanych elementów: kolan, odcinków prostych, trójników i połączeń spawanych rurociągów;
 4. Opracowanie szczegółowego, indywidualnego programu działań diagnostycznych umożliwiającego dalszą eksploatację rurociągów, uwzględniającego czas eksploatacji oraz stan materiału i wytężenie kryterialnych elementów;
 5. Ocena sprawności funkcjonowania zamocowań;
 6. Opracowanie oceny rurociągów oraz orzeczenia końcowego zawierających wnioski, zalecenia i warunki konieczne do spełnienia dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji przez minimum 30 tys. godzin.

Praca realizowana w latach 2012-2013.

 • Ocena stanu materiału wybranych elementów rurociągów pary bloku nr 9 i 10 w Elektrowni Turów na podstawie nieniszczących badań materiałowych, analiza naprężeń i działania zamocowań

Zakres pracy obejmował:

 1. Analizę wieloletnich wyników badań, pomiarów oraz wymian i przeprowadzonych prac regulacyjnych i remontowych oraz wybór elementów do badań;
 2. Kompleksowe badania diagnostyczne oraz pomiary;
 3. Określenie aktualnego stanu materiału badanych elementów: kolan, trójników i połączeń spawanych rurociągów;
 4. Analizę wytrzymałościową rurociągów;
 5. Ocenę sprawności funkcjonowania zamocowań rurociągów;
 6. Opracowanie zaleceń remontowych i regulacyjnych poszczególnych zamocowań umożliwiających obniżenie stopnia wytężenia w poszczególnych elementach rurociągów;
 7. Opracowanie programu nadzoru diagnostycznego umożliwiającego dalszą eksploatację rurociągów, uwzględniającego czas eksploatacji powyżej obliczeniowego oraz stan materiału i wytężenie kryterialnych elementów;
 8. Opracowanie oceny rurociągów oraz orzeczenia końcowego zawierających wnioski, zalecenia i warunki konieczne do spełnienia dla zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Praca zrealizowana w roku 2012.

 • Ocena stanu rurociągów RA, RB, RC, RL bloku nr 3, 11, 12, 10 w PGiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów na podstawie nieniszczących badań rekontrolnych

Na podstawie analizy parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, badań i pomiarów własnych i podwykonawców, historii uszkodzeń, analizy rozkładu naprężeń oraz obliczeń, zrealizowano m. in. następujące zadania:

 1. Wybór elementów do badań;
 2. Określenie aktualnego stanu materiału badanych elementów: kolan i połączeń spawanych rurociągów;
 3. Opracowanie szczegółowego, indywidualnego programu działań diagnostycznych umożliwiającego dalszą eksploatację rurociągów, uwzględniającego czas eksploatacji powyżej obliczeniowego oraz stan materiału i wytężenie kryterialnych elementów.
 4. Opracowanie oceny rurociągów oraz orzeczenia końcowego zawierających wnioski, zalecenia i warunki konieczne do spełnienia dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji przez minimum 30 tys. godzin.

Praca zrealizowana w roku 2012.

 • Ocena stanu technicznego oraz prognoza dalszej bezpiecznej eksploatacji rurociągów pary bloku nr 4 w Elektrowni Pątnów I i bloku nr 3 w Elektrowni Adamów oraz komór przegrzewaczy pary kotłów K3 i K4 w Elektrowni Pątnów I na podstawie wykonania badań diagnostycznych

Program pracy obejmował:

 1. Analizę dotychczasowych wyników badań, pomiarów oraz wymian i przeprowadzonych prac regulacyjnych i remontowych oraz wybór elementów do badań;
 2. Kompleksowe badania diagnostyczne oraz pomiary;
 3. Określenie aktualnego stanu materiału badanych elementów: kolan, trójników i połączeń spawanych rurociągów oraz stanu materiału komór kotłowych;
 4. Analizę wytrzymałościową rurociągów;
 5. Ocenę sprawności funkcjonowania zamocowań rurociągów;
 6. Opracowanie programu nadzoru diagnostycznego umożliwiającego dalszą eksploatację rurociągów, uwzględniającego czas eksploatacji powyżej obliczeniowego oraz stan materiału i wytężenie kryterialnych elementów;
 7. Opracowanie oceny rurociągów i komór oraz orzeczenia końcowego zawierających wnioski, zalecenia i warunki konieczne do spełnienia dla zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Praca zrealizowana w roku 2012.

 • Wykonanie analiz wytrzymałościowych rurociągów energetycznych przy użyciu zakupionego programu AutoPIPE - zgodnie z aktualnymi normami

Wykonano obliczenia wytrzymałościowe przykładowej instalacji rurociągowej wykorzystując nowo zakupiony program AutoPIPE. W celu porównania wyników pracy powtórzono obliczenia wytrzymałościowe identycznej instalacji rurociągowej wykorzystując program TRIFLEX. Dokonano analizy wyników obliczeń uzyskanych dwoma powyższymi programami i na tej podstawie sformułowano wnioski z pracy. Omówiono również podstawowe różnice w podejściu do obliczeń rurociągów według normy ASME B31.1 i PN-EN 13480-3.

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Aktualizacja kryteriów oceny eksploatacyjnej degradacji strukturalnej stali 13HMF w odniesieniu do stosowanej Skali Wzorców Mikrostruktury IEn

Na podstawie wykonanych w Zakładzie MBM badań materiałowych rurociągów pary pierwotnej ze stali 13HMF zaproponowano nowe kryteria oceny eksploatacyjnej degradacji strukturalnej do 260 tys. godzin eksploatacji.

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Badania i analiza naprężeń własnych w próbkach pobranych z długo eksploatowanych rurociągów energetycznych wykonanych z typowych stali

Wykonanie badań naprężeń własnych wybranych elementówpracujących w warunkach pełzania. Praca miała na celu poznanie wartości i kierunków naprężeń własnych w typowych długo eksploatowanych elementach rurociągów energetycznych wykonanych ze stali gatunku 13HMF i 10H2M.

Praca realizowana w latach 2009 - 2010.

 • Analiza tempa rozwoju stanów dekohezyjnych w warunkach eksploatacyjnych stali żarowytrzymałych pod kątem określenia terminów badań kontrolnych

Na podstawie badanych dotychczas kolan rurociągów pary pierwotnej w Elektrowni Turów wykonano analizę przebiegu zmian degradacyjnych struktury materiału w warunkach eksploatacyjnych w celu weryfikacji zasad określania terminów badań kontrolnych.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Aktualizacja Systemu Diagnostyki Podstawowych Urządzeń Energetycznych (opracowanie IEn 1996 r.) Etap I – rurociągi wysokoprężne

Aktualizacja części opracowania IEn „System Diagnostyki Podstawowych Urządzeń Energetycznych” w zakresie obejmującym badania wysokoprężnych rurociągów pary wraz z systemami zamocowań.

Praca zrealizowana w roku 2008.

Badania materiałowe
 • Określenie wpływu dodatkowej obróbki cieplnej na własności i wytrzymałość na pełzanie zdegradowanej stali 10CrMo9-10

Praca zawiera wyniki badań wpływu obróbki cieplnej na właściwości doraźne i wytrzymałość na pełzanie zdegradowanej stali typu 10CrMo9-10 (typ 10H2M).

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Badanie przejścia w stan kruchy stali typu P91 (X10CrMoNb9-1) oraz stali 10CrMo9-10 stosowanych w budowie urządzeń energetycznych

Wyniki badań wpływu temperatury na udarność stali gatunku P91 oraz 10CrMo9-10 w dwu wariantach obróbki cieplnej przeprowadzonych w Zakładzie Badań i Diagnostyki Materiałów IEn w celu wyznaczenia tzw. progu kruchości obu gatunków materiału.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 

Walidacja metod pomiarowych
 • Walidacja metody pomiarów naprężeń własnych przy użyciu systemu laboratoryjnego RS-200

Walidacja metody pomiarów naprężeń własnych opartej na wyposażeniu firmy HBM, stosowanej dotychczas w Zakładzie MBM do określania tych naprężeń w elementach urządzeń energetycznych poprzez badania porównawcze powyższej metody i metody zgodnej z normą ASTM E 837- 01 zalecanej przez firmę VISHAY.

Praca zrealizowana w roku 2007.