Informacja ogólna

Biuro Koordynacji Finansowej Projektów CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki w Warszawie i stanowi kontynuację działań Centrum Doskonałości CENERG powołanego w Instytucie w roku 2002 pod nazwą Centrum Integracji Badań nad Zaopatrzeniem w Energię Europy Środkowo-Wschodniej z Wykorzystaniem Paliw Kopalnych i Źródeł Odnawialnych, finansowanego w latach 2002-2005 ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych, a w szczególności generacji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, czystych technologii węglowych, ogniw paliwowych, rozwoju inteligentnych sieci energetycznych i wzrostu efektywności energetycznej. Działania CENERG mają służyć zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy oraz redukcji negatywnych skutków oddziaływania sektora energetycznego na środowisko.

CENERG prowadzi działania wspierające w IEn rozwój badań naukowych w zakresie nowych technologii energetycznych odpowiadających polskim i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w programach finansowania badań w Polsce i Europie oraz wspiera rozwój kompetencji IEn w zakresie efektywności energetycznej. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania naukowe prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu platformy wymiany informacji naukowej w IEn, prowadzi bibliotekę naukową IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce. CENERG sukcesywnie rozwija swoją stronę internetową www.cenerg.ien.com.pl oraz wydaje własny Newsletter, w którym informuje o najciekawszych wydarzeniach dotyczących rozwoju technologii energetycznych oraz o możliwościach finansowania badań w tej dziedzinie. CENERG służy pomocą w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych (w szczególności wymagających współpracy międzynarodowej) zarówno prowadzonych w IEn, jak i na zamówienie partnerów zewnętrznych. CENERG uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach wspomagających i koordynujących badania energetyczne.

Jednym z większych sukcesów CENERG było przygotowanie w imieniu Instytutu Energetyki wniosku projektowego SENERES (Sustainable Energy Research and Development Centre), który otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 259 076 euro w konkursie 7. Programu Ramowego FP7-REGPOT-2011-1. Ten trzyletni projekt koordynowany był przez CENERG, a jego realizacja zakończyła się 31 sierpnia 2014 roku.

Obecnie CENERG wraz z Zakładem Procesów Cieplnych IEn uczestniczy w realizacji trzyletniego projektu VULKANO, Novel integrated refurbishment solution as a key path towards creating eco-efficient and competitive furnaces finansowanego ze środków Programu Ramowego Horizon 2020.

CENERG pełni rolę sekretariatu EERA (European Energy Research Alliance) w Instytucie Energetyki, będącym od roku 2009 członkiem Komitetu Wykonawczego EERA.