Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Monografa Yevgeniya Naumovicha - drugi tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2019 / 04 / 27

W kwietniu 2019 ukazała się monografia pracownika Zakładu Wysokotemperaturowych Procesow Elektrochemicznych (CPE) Yevgeniya Naumovicha pt. Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach. Jest to drugi tom z serii Monografie Instytutu Energetyki.

Monografia prezentuje zaproponowaną przez autora metodykę opisu ilościowego niestechniometrii tlenowej w złożonych tlenkach o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym - MIECs (z ang. mixed ionic and electronic conductivity). Materiały te są kluczowe dla wysokotemperaturowych urządzeń elektrochemicznych, w których wykorzystywane są jako warstwy elektrodowe. W stałotlenkowych ogniw paliwowych (ang. SOFC – solid oxide fuel cell) pełnią rolę katody, zaś w stałotlenkowych elektrolizerów (ang. SOE – solid oxide electrolyzers) pełnią rolę anody. Ponadto tlenki te znajdują zastosowanie jako membrany do separacji tlenu lub częściowego utleniania lekkich węglowodorów.

Kluczową cechą MIECs jest niestechiometria tlenowa. Jest ona skorelowana z temperaturą i ciśnieniem parcjalnym tlenu w danych warunkach, a przedstawia się ją w postaci diagramów p(O2)-T-d. Zmiana niestechiometrii tlenowej wpływa na decydujące o zastosowaniu właściwości - przewodnictwo elektronowe i jonowe oraz rozszerzalność materiału. Dr Yevgeniy Naumovich przedstawił metody pozwalające na ilościowe oszacowanie równowagi ciśnienia parcjalnego tlenu w MIECs z określoną zawartością tlenu w określonej temperaturze, z których najważniejsza stosuje modele bazujące na opisie roztworu niedoskonałego.

Zaproponowane modele znajdują zastosowanie w wyznaczaniu  równowagi stężeń defektów punktowych w roztworach stałych. W efekcie, modelowanie diagramów p(O2)-T-d pozwala na oszacowanie i analizę właściwości transportowych MIECs, takich jak przewodność jonowa lub przepuszczalność tlenu w przypadku ograniczeń powierzchniowych. Metodyka ta została następnie wykorzystana do opracowania diagramów p(O2)-T-d dla materiałów o strukturze perowskitu, brownmillerytu oraz Ruddlesdena-Poppera. Walidacja modeli została przeprowadzona na drodze badań eksperymentalnych i wykorzystania zestawów danych p(O­2)-T-d pozyskanych podczas analizy transportu jonowego w roztworach stałych La1-xSrxCoO3-d, La2NiO4+d oraz LaGa0.65Mg0.15Ni0.20O3−d.

Monografia jest cennym źródłem informacji szczególnie dla naukowców, którzy zajmują się projektowaniem i badaniem nowych materiałów tlenkowych o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym. Stanowi ona kompendium wiedzy o materiałach, które mogą zostać wykorzystane do budowy urządzeń elektrochemicznych, w tym ogniw SOFC i SOE oraz membran do separacji gazów.

Dr Yevgeniy (E.N.) Naumovich (ur. 1964) jest uznanym badaczem w dziedzinie wysokotemperaturowej elektrochemii w stanie stałym. Jego badania w tej dziedzinie rozpoczęły się w połowie lat osiemdziesiątych i są ukierunkowane na poszukiwanie nowych materiałów i ich charakterystykę oraz rozwój nowych komponentów wysokotemperaturowych urządzeń elektrochemicznych. W 1986 r. ukończył Wydział Chemiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk, Białoruś) - Katedra Chemii Fizycznej ze specjalizacją Chemia Półprzewodników. W 1991 r. dr Naumovich obronił rozprawę doktorską „Właściwości fizykochemiczne stałych roztworów na bazie tlenku bizmutu” ukierunkowaną na poszukiwanie nowych elektrolitów stałych. Od ukończenia Wydziału Chemicznego do 2004 r. Yevgeniy Naumovich pracował w Laboratorium Chemii Fizycznej Ciała Stałego Instytutu Problemów Fizyko-Chemicznych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

W latach 2004-2012 dr Naumovich pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Materiałów CICECO-Aveiro na Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii, a w 2013 r. dołączył do Instytutu Energetyki w Warszawie, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE). Jest zaangażowany w kilka bieżących projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN) w roli głównego badacza i opiekuna naukowego doktorantów.

Obszar zainteresowań naukowych dra Yevgeniya Naumovicha obejmuje opracowanie i charakterystykę nowych materiałów o mieszanych przewodach jonowych i elektronicznych, w tym techniki eksperymentalne i symulacyjne do charakteryzowania wysokotemperaturowego transportu jonowego i elektronicznego oraz stechiometrii tlenowej w różnych atmosferach, a także analizę powiązanych danych w odniesieniu do struktury krystalicznej.

W lutym 2019 r. zbiór publikacji Yevgeniya Naumovicha zawieral ponad 150 publikacji, które cytowano ponad 4600 razy.

Naumovich Y., Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach,Warszawa 2019, Wydawnictwo Instytutu Energetyki, 123 str., ISBN 978-83-63226-14-5.

Wróć