Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / BIP / Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

Instytut Energetyki, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Energii, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

W skład majatku Instytutu wchodzą :

  • grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Białymstoku, Boguchwale, Radomiu i Poznaniu.
  • infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
  • aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
  • środki transportowe.

S P R A W O Z D A N I E   F I N A N S O W E

B I L A N S

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 oraz na dzień 31 grudnia 2018 (w tys. zł.):

AKTYWA 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
   I. AKTYWA TRWAŁE 57 382,9 58 440,0
   Wartości niematerialne i prawne 223,9 176,7
   Rzeczowe aktywa trwałe 52 670,0 54 382,9
   Należności długoterminowe    
   Inwestycje długoterminowe 3 949,9 3 880,4
   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 539,1  
   II. AKTYWA OBROTOWE 70 405,3 67 923,9
   Zapasy 3 985,8 4 940,7
   Należności krótkoterminowe 27 577,7 21 853,9
   Inwestycje krótkoterminowe 38 071,2 40 586,7
   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 770,6 542,6
   RAZEM AKTYWA 127 788,2 126 363,9

 

PASYWA 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
   I. FUNDUSZ WŁASNY 54 995,0 54 907,8
   Fundusz statutowy 49 066,6 49 066,1
   Fundusz rezerwowy 1 316,2 1 244,5
   Fundusz z aktualizacji wyceny 3 700,0 3 700,4
   Wynik z lat ubiegłych    
   Zysk netto 912,2 896,8
   II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 72 793,2 71 456,1
   Rezerwy na zobowiązania 13 504,0 9 158,9
   Zobowiązania długoterminowe    
   Zobowiązania krótkoterminowe 22 516,4 18 038,8
   Rozliczenia międzyokresowe 36 772,8 44 258,4
   RAZEM PASYWA 127 788,2 126 363,9


 

Redaktor: Lech Sałkiewicz
telefon: 22 3451 420,
fax: 22 836-81-15
e-mail: lech.salkiewicz@ien.com.pl

Informację wytworzył (aktualizował): Redaktor
Data wytworzenia (aktualizacji): 16.06.2020
Informację udostępnił: Administrator
Data udostępnienia (aktualizacji): 16.06.2020