Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / BIP / Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

Instytut Energetyki, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Energii, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

W skład majatku Instytutu wchodzą :

  • grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Białymstoku, Boguchwale, Radomiu i Poznaniu.
  • infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
  • aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
  • środki transportowe.

S P R A W O Z D A N I E   F I N A N S O W E

B I L A N S

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2019 (w tys. zł.):

AKTYWA 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
   I. AKTYWA TRWAŁE 54 199,5 57 382,9
   Wartości niematerialne i prawne 258,8 223,9
   Rzeczowe aktywa trwałe 49 920,2 52 670,0
   Należności długoterminowe    
   Inwestycje długoterminowe 3 541,9 3 949,9
   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 478,6 539,1
   II. AKTYWA OBROTOWE 74 737,6 70 405,3
   Zapasy 6 137,6 3 985,8
nbsp]  Należności krótkoterminowe 21 741,0 27 577,7
   Inwestycje krótkoterminowe 46 065,1 38 071,2
   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 793,9 770,6
   RAZEM AKTYWA 128 937,1 127 788,2

 

PASYWA 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
   I. FUNDUSZ WŁASNY 54 458,3 54 995,0
   Fundusz statutowy 49 066,6 49 066,6
   Fundusz rezerwowy 1 389,2 1 316,2
   Fundusz z aktualizacji wyceny 3 700,0 3 700,0
   Wynik z lat ubiegłych    
   Zysk netto 302,5 912,2
   II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 74 478,8 72 793,2
   Rezerwy na zobowiązania 14 800,7 13 504,0
   Zobowiązania długoterminowe    
   Zobowiązania krótkoterminowe 21 611,3 22 516,4
   Rozliczenia międzyokresowe 38 066,8 36 772,8
   RAZEM PASYWA 128 937,1 127 788,2


 

Redaktor: Lech Sałkiewicz
telefon: 22 3451 420,
fax: 22 836-81-15
e-mail: lech.salkiewicz@ien.com.pl

Informację wytworzył (aktualizował): Redaktor
Data wytworzenia (aktualizacji): 05.07.2021
Informację udostępnił: Administrator
Data udostępnienia (aktualizacji): 05.07.2021