You are here: Services and products / Measurements, tests and expert opinions

Measurements, tests and expert opinions

 UnitServices
1 COP Technical advice, expertise and studies in the field of fuel cell technology
2 COP Design and implementation of specialized test equipment for fuel cells
3 COP Design and analysis of power generation systems using fuel cells
4 COP Research and testing processes of gases separation and gas permeability of materials (in terms of P = 1-10 bar, T = 20-950°C
5 CPC Measurements of boilers, mills and other power equipment
6 CPC Flame diagnostics
7 CPC Expertises on technical and operational evaluation of boiler and auxiliary equipment
8 CPC Numerical modeling for the analysis of boilers and other power equipment
9 CPC Analytical studies of solid fuels
10 CPC Analytical studies of the products of gasification
11 CPC Tests and measurements of gasification process in client installation
12 EAE Designing electrical power protection and automation
13 EAZ Laboratory tests of electrical power protection in compliance with PN-EN 60255-6
14 EAZ Operational tests of electrical power protection and events occurring in the system
15 EAZ Designing modernisation and replacement of electrical power protection
16 EAZ Analysis and coordination of electrical power protection setting
17 EAZ Failure analysis and expertise for power plants
18 EAZ Development of operating instructions for power sector
19 EAZ Repair and modernization of analog protections
20 EBA Direct field measurements and theoretical analysis of the processes occurring in the networks of medium and low voltage power in the steady state and transient state caused by switching operations and short-circuit disturbances
21 EBA Analysis of the working conditions of equipment and systems installed in high voltage electrical networks
22 EBA Expertise in determining the causes of damage and failure of high-voltage systems, and devices and the development of countermeasures
23 EBA Development of technical requirements for electrical equipment, and their selection depending on the operation of the network and its parameters
24 EBA Assessment of operating conditions and technical state of high-voltage electrical apparatus and equipment
25 EBA Analysis of overvoltage level and surge protection efficiency of medium and high voltage electric network by direct methods and simulation
26 EI Analysis and evaluation of insulation systems of high-voltage machines and electrical equipment and their components
27 EI Constant care diagnostic of high voltage rotating machines insulation, guaranteeing fail-safe operation
28 EI Technological supervision during production, modernization and repair of high power synchronous machines
29 EI Development of new high-technology insulation systems of rotating electrical machines
30 EI Investigation of insulating materials
31 EI Study on the impact of electrical, thermal and mechanical exposure  on the insulation state
32 EI Production of materials for antiglow coatings in high voltage electrical machines - varnishes, conductive and semi-conductive tapes
33 EMS Acoustic and vibration measuring and testing
34 EMS Measurement and testing of large power generators
35 EMS Measurements of shaft voltage of large rotating electrical machines, determine their causes and ways to reduce
36 EMS Thermal tests (heat teasts) specifying boundary load chart
37 EMS Investigations, measurement and reception tests of large electrical machines
38 EMS Studies of generators after disaster recovery and elements cooperating with them
39 EMS Turbogenerators reliability assessment
40 EMS Overseeing the implementation of new and modernization of existing synchronous generators
41 EMS Measurement and analysis of power quality parameters, mainly of LV and MV
42 EMS Measurement and assessment of the level of partial discharge on-line
43 EOS Diagnostics of surge arresters
44 EOS Studies on electromagnetic fields from 0 Hz to 60 GHz in the surrounding environment and the workplace
45 EOS The study on noise in buildings and surrounded by devices that generate noise (the reference method in the environment)
46 EOS Studies on the sound power level of noise generating devices
47 EOS Studies on leakage currents, grounding grids, and induced currents on power stations
48 EOS Badania napięć krokowych i dotykowych w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych
49 EOS Raporty oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
50 EOS Ekspertyzy techniczne dotyczące usytuowania zabudowy i infrastruktury w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych
51 EOS Analizy dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej, doboru i diagnostyki ograniczników przepięć oraz analiz przyczyn awarii
52 EOS
Analizy wyników badań i własności technicznych urządzeń przeznaczonych do instalowania w sieciach elektroenergetycznych w Polsce w celu wydania dokumentu POŚWIADCZENIE (na podstawie upoważnienia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, znak DE-3/10/3494/94 z dnia 24 października 1994 r. i Ministerstwa Gospodarki i Pracy, znak DIN-IV-077-1-HM/04 z dnia 10 maja 2004 r.).
53 EUR
Short-time withstand current and peak withstand current tests of switchgear and switching devices up to 550 kV:
- in three-phase circuit up to 31,5 kA/3s
- in single-phase circuit up to 63 kA/2s
54 EUR
Making and breaking tests of circuit-breakers, switches and switch-fuse combinations up to 36 kV
55 EUR
Making and breaking tests of disconnectors and earthing switches up to 550 kV
56 EUR
Breaking tests of current-limiting fuses and expulsion fuses up to 24 kV
57 EUR
Internal arc tests of MV switchgears and HV/LV prefabricated substations
58 EUR
Dynamic ability to withstand short-circuit tests of distribution transformers up to 36 kV and special up to 120 kV
59 EUR
AC power arc tests of insulators sets up to 420 kV
60 EUR
Short-time current tests of current and combined transformers up to 145 kV
61 EUR
Short-circuit withstand capability of voltage and combined transformers up to 145 kV
62 EUR
Mechanical operation tests of switches, switch-fuse combinations, disconnectors and earthing switches
63 EUR
Mechanical tests of current, voltage and combined transformers
64 EUR
Mechanical shock tests on fuses
65 EUR
Short-time current tests of rectifier groups (transformer + rectifier)
66 EUR
Cable spike tests
67 EUR
Time-current characteristics of current-limiting fuses up to 24 kV
68 EUR
Issuing technical opinions regarding the consistence of power apparatus and equipment with national norms
69 EUR
Selection of switchgear, determining technical requirements, evaluation of performance characteristic, interpretations of test results of power equipment
70 EUR
Assessing  the completeness of test station, its start-up and diagnosis
71 EWP
Wydawanie opinii technicznych dla aparatów i urządzeń elektroenergetycznych na zgodność z wymaganiami norm i przepisów obowiązujących w kraju
72 EWP
Dobór aparatury rozdzielczej, ustalanie wymagań technicznych, ocena właściwości eksploatacyjnych oraz ocena wyników badań typu aparatów i urządzeń elektroenergetycznych SN i WN
73 EWP
Ocena kompletności, rozruch oraz diagnostykę stacji prób przewidzianych do badań wyrobu w zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych
74 EWP
Badania typu: - rozdzielnic niskiego napięcia i kablowych rozdzielnic szafowych nn; - rozdzielnic i złączy kablowych SN; - prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn; - uziemiaczy przenośnych i uziomów; - łączników SN i nn; - zestawów rozłączników z bezpiecznikami WN i nn; - podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników WN i nn; - przekładników prądowych
75 EWP
Badania osprzętu kablowego 1 kV, 30 kV
76 EWP
Badania osprzętu do linii napowietrznych izolowanych 1 kV, 20 kV
77 EWP
Badania szynoprzewodów i mostów szynowych wn i nn
78 EWP
Badania nagrzewania transformatorów rozdzielczych
79 EWP
Badania osprzętu do linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych wn i nn
80 EWP
Badania elektromechaniczne i eksploatacyjne aparatury rozdzielczej i osprzętu
81 EWP
Badania przewodów do linii napowietrznych i przewodów światłowodowych
82 EWP
Badania odporności obudowy rozdzielnic i złączy niskiego napięcia na działanie łuku elektrycznego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
83 EWN
Badania w zakresie akredytacji napięciem udarowym i przemiennym oraz pomiary zakłóceń radioelektrycznych izolatorów, łańcuchów izolatorów, stacji rozdzielczych, aparatury łączeniowej, przekładników prądowych i napięciowych, transformatorów, odgromników, ograniczników przepięć, kabli i osprzętu kablowego, osprzętu linii napowietrznych i stacji oraz sprzętu BHP
84 EWN
Badania mechaniczne i zabrudzeniowe izolatorów
85 EWN
Ekspertyzy dot. oceny wyników badań izolatorów, przewodów OPGW i systemów kablowych do wydania certyfikatów zgodności
86 EWN
Konsultacje dot. zagadnień wysokonapięciowych
87 EWN
Oswajanie monterów do prac pod napięciem do 400kV
88 MAP
Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: temperatura
89 MAP
Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: wielkości elektryczne DC i m. cz.
90 MAP
Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: ciśnienie
91 MAP
Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: wilgotność
92 MAP
Pomiar temperatury i wilgotności na obiektach technologicznych (hale, magazyny)
93 MBM
Badania materiałoznawcze (m.in. badania strukturalne metodą mikroskopii świetlnej - badania metalograficzne metodą replik oraz na próbkach, pomiary twardości, pomiary geometryczne i in.)
94 MBM
Diagnostyka materiałowa i wytrzymałościowa rurociągów, powierzchni ogrzewalnych, komór przegrzewaczy, walczaków
95 MBM
Przeglądy, naprawy, regulacja i modernizacja systemów zamocowań rurociągów
96 MDT
Ocena stanu technicznego i prawidłowości wspópracy urządzeń energetycznych (kotły, rurociągi, turbiny)
97 MDT
Ocena stanu technicznego zbiorników paliwa i rurociągów przesyłowych czynników łatwopalnych i trujących
98 MDT
Określanie przyczyn awaryjności urządzeń energetycznych i ich analiza
99 MDT
Ocena zmian geodezyjnych w odniesieniu do stanu projektu układów kocioł-rurociągi-turbina oraz określanie stanu naprężeń z nich wynikających
100 MDT
Przeliczenia programowe naprężeń, dylatacji termicznej, momentów i sił w oparciu o rzeczywiste dane
101 MDT
Zmiana trasy rurociągów, naciągów montażowych oraz spadów rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych oraz trudnodostępnych elementów kocioł – rurociągi – turbina (np. komory międzystropia)
102 MDT
Badania stanu naprężeń i sił w kryterialnych węzłach bloków energetycznych
103 MDT
Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja zamocowań, dobór zamocowań do rzeczywistych sił  obciążających
104 MDT
Pomiary grubości ścianki  i twardości elementów ciśnieniowych, pomiary owalności
105 MDT
Ultradźwiękowe badania defektoskopowe
106 MDT
Opracowanie zakresu zmian modernizacyjnych układów kocioł – rurociągi - turbina na podstawie dostępnej dokumentacji i badań własnych
107 MDT
Opiniowanie projektów i zmian modernizacyjnych oraz opracowywanie dokumentacji technicznej rejestracyjnej układów kocioł – rurociągi  – turbina zgodnie z przepisami UDT
108 MUC
Pomiary i analiza drgań maszyn wirnikowych
109 CENERG
Przygotowywanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin
110 DZE
Badania stanu wibracyjnego i termicznego generatorów synchronicznych (turbogeneratorów i hydrogeneratorów)
111 DZE
Diagnostyka stanu technicznego generatorów synchronicznych (wibracyjna i termiczna)
112 DZE
Wyznaczanie granicznych obciążeń turbogeneratorów przy ich  pracy pojemnościowej
113 DZE
Nadzór nad wykonaniem turbogeneratora dla inwestora
114 NZN
Opracowywanie projektów norm, warunków technicznych, instrukcji, wytycznych oraz innych dokumentów normatywnych z zakresu elektroenergetyki (przede wszystkim w dziedzinie izolatorów)
115 NZN
Opiniowanie i weryfikacja projektów dokumentów normatywnych
116 NZN
Prace badawcze i analityczne (głównie z zakresu nieznormalizowanych właściwości izolatorów elektroenergetycznych, szczególnie odporności izolatorów na zmienne obciążenia mechaniczne)