Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Michał Wierzbicki

Michał Wierzbicki

Mgr inż. Michał Wierzbicki

Stanowisko: Asystent
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 425
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: michal.wierzbicki@ien.com.pl

  


Działalność badawczo-rozwojowa

 • Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC - Opracowywanie i badanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • Układy z ogniwami SOFC – projektowanie, optymalizacja, badania
 • Wysokotemperaturowe membrany tlenowe – badania laboratoryjne
 • Pętle chemiczne (CLC- Chemical Looping Combustion) –projektowanie

Projekty naukowe

 • Projekt DEMOYS (EU 7FP) Dense membranes for efficient oxygen and hydrogen separation (2010-2014).
 • Projekt CERUBIS (RFCS) Corrosion and Emission Reduction of Utility Boilers through Intelligent Systems (2014-2018)
 • Projekt NewLoop (Norway Grants). Innovative Idea for Combustion of solid fuels via chemical looping technology (2014-2017)
 • Projekt SOFCOM (EU FCH-JU) SOFC CCHP with poly-fuel: operation and maintenance (2011-2015)
 • Projekt UNIQUE(EU 7FP). Integration of particulate abatement, removal of trace elements and tar reforming in one biomass steam gasification reactor yielding high purity syngas for efficient CHP and power plants. (2008-2010)
 • Udział w pracach badawczych dla Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe (2011-2015).
 • Projekt kluczowy MNiSW Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii - Badania układu SOFC o mocy elektrycznej 2,5-10 kW sprzężonego z reaktorem zgazowania 10-30 kW (2008-2014).
 • Projekt BiOB MNiSW. Nowoczesne Technologie Energetycznego Wykorzystania Biomasy i Odpadów Biodegradowalnych - konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych
 • Program strategiczny NCBiR, Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - Opracowanie  technologii spalania dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Synteza materiałów perowskitowych, wytwarzanie z nich membran tlenowych oraz wykonanie badań uzyskanych membran (2010-2015).
 • Program Strategiczny NCBiR, Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarznia paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych - Projekt wykonawczy, konstrukcja i badania układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła na bazie ogniwa paliwowego (2010-2015).

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Eksperymenty wysokotemperaturowe (700 - 1000°C),
 • Chromatografia gazowa

Publikacje (wybrane)

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig C. Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy, rozdział w monografii „Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie”, Praca zbiorowa pod red. Naukową Tomasza Golca, wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa 2014.

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stepien M., Experimental and numerical analysis of a serial connection of two SOFC stacks in a micro-CHP system fed by biogas, International Journal of Hydrogen Energy (2016),http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.222

Wierzbicki M., Skrzypkiewicz M., Zieleniak A., Badania eksploatacyjne układu µ-CHP, rozdział w monografii „Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC)”, praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Golca, Warszawa 2015.

Gromada M., Świder J., Trawczyński J., Stępień M., Wierzbicki M.Oxygen separating membrane manufactured from Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ perovskite-like material” Bulletin of Materials Science, 2015, 38, 1, 23-28

Stępień M., Rychlik M., Wierzbicki M., Bonja M., Stefański M. „Konstrukcja układu mikro-CHP” rozdział w monografii „Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC)”, praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Golca, wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa 2015.

M.Gromada, J.Trawczyński, M. Wierzbicki „Metody membranowe frakcjonowania powietrza” rozdział w monografi „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2” Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Nowaka, Macieja Chorowskiego i Tomasza Czakierta, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014

Gromada M., Świder J., Trawczyński J, Stępień M., Wierzbicki M. „Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza” Materiały Ceramiczne 64,1, 2012, 42-47

Jewulski J., Wierzbicki M., Zieleniak A. „Wykorzystanie gazu ze zgazowania BiOB w ogniwach paliwowych” rozdział w monografii  „Nowoczesne Technologie Pozyskiwania i Wykorzystania Biomasy”, (Instytut Energetyki, Warszawa, 2010, 320-335)