Opracowania i analizy

  • 2012, Ocena strony podażowej sektora energetycznego na Mazowszu

Praca wykonana na zamówienie Mazowieckiej Agencji Energetycznej, jako element 4. pakietu roboczego projektu  CEP - REC realizowanego w ramach programu Central Europe.

  • 2011, Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Siedlce

Praca wykonana na zamówienie Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Przedmiotem opracowania była aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Siedlce” z roku 2002. Aktualizacja sporządzona została zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z piętnastoletnim horyzontem czasowym.  W opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę miasta ze szczególnym uwzględnieniem warunków demograficznych, geograficzno-przyrodniczych, klimatycznych i gospodarczych. Dokonano oceny aktualnego stanu i potrzeb energetycznych miasta. Przedstawiono prognozy zmian zapotrzebowania miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025 oraz zaproponowano pewne przedsięwzięcia racjonalizujące. Przeanalizowano możliwości wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł energii oraz możliwości finansowania inwestycji energetycznych w mieście.