Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Asystent naukowo-badawczy 1

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Energetyki Instytut Badawczy

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 29.04.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.05.2021 r.

LINK DO STRONY: www.ien.com.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ogniwa paliwowe, elektrolizery, uszczelnienia, ceramika, SOFC, SOE

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Obszar prac wykonywanych na stanowisku asystenta obejmować będzie badania dotyczące stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) skupiające się na poszczególnych elementach stosu ogniw paliwowych, w zakresie podstawowych badań materiałowych, prac rozwojowych oraz zastosowań w złożonych układach energetycznych. Kandydatka/kandydat na to stanowisko posiada zarówno wiedzę teoretyczną w dziedzinie materiałoznawstwa uwzględniając właściwości oraz metody formowania materiałów ceramicznych, jak i doświadczenie w prowadzeniu badań podstawowych mających na celu charakterystykę materiałów oraz wpływ wprowadzanych modyfikacji na właściwości materiałów stosowanych w układach zawierających wysokotemperaturowe stałotlenkowe ogniwa paliwowe. Ponadto, oczekiwana jest umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej z członkami grupy badawczej, zdolność organizacji oraz umiejętnego zarządzania czasem, a także wysuwania wniosków na podstawie uzyskanych wyników oraz planowania kolejnych podejmowanych kroków. Dodatkowo konieczne są umiejętności samodzielnego redagowania raportów oraz opracowań i publikacji w języku polskim i angielskim.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Instytut Energetyki Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe skupiają się na badaniach eksperymentalnych w obszarze materiałów stosowanych w układach złożonych z wysokotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. W zakres wykonywanych zadań wpisuje się prowadzenie testów mających na celu określenie właściwości materiałów uszczelniających stosy ogniw SOC oraz innych urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Ponadto wykonywane prace dotyczyć będą zastosowania różnych technik formowania materiałów. Istotną kwestią jest przygotowywanie zawiesin oraz past, modyfikacja ich składów mająca na celu zmianę właściwości reologicznych gęstwy oraz dobór parametrów formowania na podstawie prowadzonych obserwacji i doświadczenia. W zakres wykonywanych zadań wpisuje się przygotowywanie komponentów oraz montaż stosów ogniw SOC, a także bieżące ustalanie harmonogramu prowadzenia kampanii testowych oraz planowanie pracy. Dodatkowo w zakres obowiązków wchodzi także wykonywanie analiz post mortem oraz mikrostrukturalnych w oparciu o znajomość i umiejętność korzystania z obsługi programów służących do opisu budowy strukturalnej materiałów. Na podstawie wyników, asystent ma za zadanie wyciągnąć wnioski, zaproponować ewentualne modyfikacje i nowe rozwiązania oraz przeprowadzić proces wprowadzania modyfikacji w kolejnym planowanym teście. Ostatecznym wynikiem pracy jest sporządzenie raportu oraz przedstawienie wyników.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

-          ukończenie studiów wyższych na kierunku technicznym związanym z energetyką, inżynierią materiałową, inżynierią chemiczną i procesową, chemią lub kierunkach pokrewnych,

-          co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki, inżynierii materiałowej lub technologii wodorowych,

-          doświadczenie w zakresie prowadzenia badań nad materiałami, w tym materiałami ceramicznymi, zastosowania różnych metod formowania cienkich warstw (odlewanie z gęstwy, sitodruk, druk 3D z pasty oraz filamentu) mających zastosowanie w uszczelnieniach stosów ogniw paliwowych,

-          współautorstwo publikacji dokumentującej umiejętności z zakresu badań eksperymentalnych ogniw SOC,

-          udokumentowany (współautorstwem publikacji lub raportów projektowych) udział w krajowych lub europejskich projektach badawczych związanych z technologiami wodorowymi,

-          biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę nad raportami projektowymi, publikacjami oraz kontaktami z partnerami zagranicznymi,

-          znajomość zagadnień związanych z ogniwami paliwowymi, elektrolizerami, układami typu power-to-gas oraz materiałami uszczelniającymi wysokotemperaturowe układy energetyczne.

 

Mile widziane współautorstwo patentu lub zgłoszenia patentowego, odbyte dodatkowe szkolenia lub staże.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta naukowo-badawczego,

-          życiorys,

-          odpis dyplomów ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia naukowego lub tytułu naukowego,

-          spis publikacji, wystąpień konferencyjnych i patentów

-          inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, listy referencyjne),

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego       i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Miejsce składania dokumentów:

Drogą elektroniczną na adres:

cpe@ien.com.pl oraz beata.przygoda@ien.com.pl

z tytułem wiadomości email: konkurs na stanowisko asystenta

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia dokumentów będzie uznany za zachowany pod warunkiem ich złożenia/wpływu do Instytutu Energetyki Instytutu badawczego, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa do dnia 14.05.2021 r.

Osoby dopuszczone do postępowania konkursowego zostaną powiadomione mailowo.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Oferty po upływie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Asystent naukowo-badawczy 2

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Energetyki Instytut Badawczy

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 29.04.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.05.2021 r.

LINK DO STRONY: www.ien.com.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ogniwa paliwowe, elektrolizery, wytwarzanie wodoru, SOFC, SOE

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Praca na stanowisku asystenta naukowo-badawczego w obszarach związanych z wysokotemperaturowymi, stałotlenkowymi ogniwami elektrochemicznymi (SOC). W zakres ten wchodzą prace badawczo-rozwojowe, naukowe (badania podstawowe), prace wdrożeniowe i inne, dotyczące m.in. różnych trybów pracy ogniwa, stosów ogniw czy sprzężenia z układami energetycznymi i magazynami energii. Od kandydatki/kandydata oczekuje się posiadania wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia w zakresie: procesów elektrochemicznych, eksploatacji ogniw SOC i układów z ogniwami SOC, procedur badań eksperymentalnych, technik pomiarowych oraz interpretację ich wyników. Dodatkowo, wymaga się umiejętności współpracy w zespołach badawczych oraz redagowania raportów, publikacji i opracowań stanowiących rezultat prowadzonych prac, zarówno w języku angielskim i polskim.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Instytut Energetyki Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

W ramach prac badawczo-rozwojowych asystent prowadzi prace eksperymentalne mające na celu wyznaczenie charakterystyk pracy:

-          pojedynczych ogniw SOC o różnych parametrach mikrostrukturalnych, pracujących w różnych trybach pracy (np. SOFC, SOEC, SOFEC),

-          modułów stosów ogniw SOC o różnej wielkości pod względem liczby ogniw, pracujących w różnych trybach pracy, w stanach ustalonych i nieustalonych, oraz

-          układów energetycznych wykorzystujących ogniwa SOC

 

W opisanym obszarze projektowanie całościowych procedur badawczych określających zmienne oraz techniki i szczegółowe procedury pomiarowe. Sporządzenie analizy i zestawienia otrzymanych wyników pomiarowych (m.in. krzywych prądowo-napięciowych, widm impedancyjnych, rozkładów ciśnień i temperatur w stosach ogniw). Następnie, asystent określa wnioski z prowadzonych badań. Służą one do weryfikacji tez badawczych w projektach naukowych, określenia kierunków rozwoju i optymalizacji procesów wytwarzania oraz mikrostruktury samych ogniw, analizy i optymalizacji konstrukcji stosów ogniw, analizy badanych układów energetycznych. Do zakresu zadań należą także prace będące elementem procesu produkcji i montażu stosów ogniw SOC.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

-          ukończenie studiów wyższych na kierunku technicznym związanym z energetyką, inżynierią chemiczną i procesową, chemią lub kierunkach pokrewnych.

-          co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub technologii wodorowych,

-          doświadczenie w zakresie badań charakterystyk elektrochemicznych ogniw, technik pomiarowych, eksploatacji stosów ogniw i wykorzystujących je układów energetycznych.

-          współautorstwo publikacji dokumentującej umiejętności z zakresu badań eksperymentalnych ogniw SOC,

-          udokumentowany (współautorstwem publikacji lub raportów projektowych) udział w krajowych lub europejskich projektach badawczych związanych z technologiami wodorowymi,

-          biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę nad raportami projektowymi, publikacjami oraz kontaktami z partnerami zagranicznymi,

-          znajomość zagadnień związanych z ogniwami paliwowymi, elektrolizerami, układami typu power-to-gas.

Mile widziane współautorstwo patentu lub zgłoszenia patentowego, odbyte dodatkowe szkolenia lub staże.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta naukowo-badawczego,

-          życiorys,

-          odpis dyplomów ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia naukowego lub tytułu naukowego,

-          spis publikacji, wystąpień konferencyjnych i patentów,

-          inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, listy referencyjne),

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

 

Miejsce składania dokumentów:

Drogą elektroniczną na adres:

cpe@ien.com.pl oraz beata.przygoda@ien.com.pl

z tytułem wiadomości email: konkurs na stanowisko asystenta

 

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia dokumentów będzie uznany za zachowany pod warunkiem ich złożenia/wpływu do Instytutu Energetyki Instytutu badawczego, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa do dnia 14.05.2021 r.

Osoby dopuszczone do postępowania konkursowego zostaną powiadomione mailowo.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Oferty po upływie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Poszukiwany inżynier/technik-inżynier.

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej Instytutu Energetyki zatrudni na stanowisko inżynier/technik-inżynier.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (kierunki elektryczne),
 • uprawnienia elektryczne,
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych oraz czytania dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (WORD oraz EXCEL),
 • umiejętność pracy wielozadaniowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub wyższym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • znajomość funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

 • Pisanie raportów i sprawozdań z badań,
 • wyjazd w delegację na czas pomiarów,
 • współpraca z pracownikami laboratorium,
 • wsparcie działań związanych z utrzymaniem systemu zarządzania wg normy
  PN-EN ISO/IEC 17025, który funkcjonuje w laboratorium.

Oferujemy:

 • Ciekawą, kreatywną i stabilną pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywanie dodatkowych doświadczeń,
 • kartę Multisport,
 • fundusz świadczeń socjalnych,
 • wczasy pod gruszą oraz paczki okolicznościowe dla dzieci.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: hubert.smietanka@ien.com.pl / magda.druzd@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

Warszawa, dnia 16.02.2021 r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

na stanowisko na stanowisko wykonawcy (członka zespołu badawczego) - stypendysty w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie OPUS NCN (tytuł projektu Nowa generacja elektrod powietrznych opartych o związki miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów wysokotemperaturowych).

Komisja Konkursowa w składzie:

dr hab. inż. Yevgieniy Naumovich – przewodniczący komisji
dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn - członek
dr inż. Marek Skrzypkiewicz – członek
dr inż. Tomasz Golec – członek
mgr Beata Przygoda - członek

Stwierdza, co następuje:

 1. Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj. do dnia 15.02.2021 r. wpłynęła 1 aplikacja p. Krystiana Machaja.
 2. Dokumentacja złożona przez kandydata była kompletna i wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.
 3. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, w ramach oceny kandydat otrzymał 8 na 10 punktowe.
 4. Komisja Konkursowa rekomenduje na stanowisko wykonawcy (członka zespołu badawczego) - stypendysty w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie OPUS NCN (tytuł projektu Nowa generacja elektrod powietrznych opartych
  o związki miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów wysokotemperaturowych
  ) p. Krystiana Machaja.
 5. Szczegółowa dokumentacja z przeprowadzonego konkursu jest dostępna do wglądu dla kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje, w Dziale Kadr Instytutu Energetyki.
Specjalista inżynieryjno-techniczny

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki Cerel – Instytut Badawczy

Oferta pracy

Nazwa jednostki:                              Instytut Energetyki Oddział Ceramiki Cerel– Instytut Badawczy

Nazwa stanowiska:                         Specjalista inżynieryjno-techniczny

Miejsce pracy:                                   ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

Typ konkursu:                                   Szybka Ścieżka NCBiR
Termin składania ofert:                  22.01.2021 (planowane rozpoczęcie pracy styczeń/luty 2021)
Forma składania ofert:                   drogą elektroniczną

Warunki zatrudnienia:                   umowa o pracę na czas określony (30 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Pracownik będzie zaangażowany w realizację prac badawczych w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Opis zadań:

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1094/19-00 pt. Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poszukiwana jest osoba, która będzie zaangażowana w realizację projektu jako Wykonawca – Pracownik B+R, członek zespołu badawczego na stanowisku Specjalista Inżynieryjno-techniczny. Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych związanych z wytwarzaniem proszków, przygotowaniem zawiesin, formowaniem i spiekaniem realizowanych w laboratoriach Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki Cerel w Boguchwale. Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie prac laboratoryjnych dotyczących materiałów ceramicznych będących tematem projektu, którego celem jest opracowanie energooszczędnej technologii zatyczki z materiału ceramicznego, który cechuje się znacznie lepszymi właściwościami użytkowymi niż obecnie stosowane wyroby ze szkła krzemionkowego. W ramach prowadzonych badań opracowany zostanie szereg materiałów o kontrolowanym składzie chemicznym, fazowym i mikrostrukturze bazujących na: roztworach stałych dwutlenku cyrkonu, kompozytach na bazie tenku glinu, korundu, oraz konstrukcyjnych materiałach z układu tlenek glinu – tlenek krzemu. Istotna część prac związana będzie z określeniem wpływu mikrostruktury opracowanych tworzyw na ich właściwości użytkowe.

Przewidywany zakres obowiązków Wykonawcy:

 • prowadzenie prac związanych z preparatyką materiałów ceramicznych będących przedmiotem projektu,
 • charakterystyka podstawowych parametrów proszków oraz otrzymanych materiałów,
 • udział w pracach związanych z formowaniem wyrobów i ich spiekaniem.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ceramika, inżyniera chemiczna i procesowa lub pokrewne),
 • dorobek publikacyjny potwierdzający realizowane prace badawcze i doświadczenie we współpracy z zespołem(-ami) badawczym(-i) będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych typowych dla preparatyki proszków ceramicznych ich granulowania, formowania, spiekania
  i charakteryzacji podstawowych parametrów,
 • biegła znajomość języka angielskiego,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV).
 2. Spis dorobku naukowego obejmującego publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, odbyte staże i pobyty badawcze, przebyte szkolenia oraz otrzymane nagrody
  i wyróżnienia (jeśli dotyczy)
 3. List motywacyjny.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Kryteria oceny:

 • Dotychczasowy dorobek naukowy (publikacje i patenty),
 • Udział w pracach B+R, projektach naukowych i współpraca z jednostkami naukowymi,
 • Rezultat rozmowy rekrutacyjnej dot. zagadnień związanych z tematyką projektu,

Dokumenty aplikacyjne wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres email: krauz@cerel.pl, w tytule wiadomości email wpisując „Szybka Ścieżka – Wykonawca”. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22.01.2021 r. Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwą formą rozmowy rekrutacyjnej jest wideokonferencja. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane, zaś zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną podane do publicznej informacji.

Data dodania ogłoszenia: 12.01.2021 r.

 

Praca na stanowisku metrologa.

Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki zatrudni na stanowisko metrologa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane automatyk, elektryk, elektronik, informatyk,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (WORD oraz EXCEL),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji, znajomość na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętności manualne,
 • czynne prawo jazdy,
 • posiadanie własnego samochodu z możliwością podpisania umowy o używanie samochodu osobowego pracownika do celów służbowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w serwisie urządzeń lub w utrzymaniu ruchu linii produkcyjnych, w tym znajomość zagadnień dotyczących automatyki, sterowania, chłodnictwa, wentylacji będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatury, wilgotności, ciśnienia, wielkości elektrycznych (napięcie, prąd, rezystancja) w laboratorium i poza nim (realizacja na miejscu u użytkownika, wyjazdy służbowe)
 • opracowywanie i analiza wyników pomiarowych,
 • sporządzanie raportów.

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności
  i doświadczenia.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36

e-mail: roman.witkowski@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista inżynieryjno-techniczny ze stopniem doktora

Informacja dotycząca braku rozstrzygnięcia konkursu

 

na stanowisko wykonawcy prac – Specjalista inżynieryjno-techniczny ze stopniem doktora w Instytucie Energetyki Oddziale Ceramiki Cerel w Boguchwale w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1094/19-00 pt. Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komisja Konkursowa w składzie:

dr inż. Marek Grabowy – przewodniczący komisji
dr inż. Mariusz Krauz  – członek komisji
Halina Ziobro – członek komisji

stwierdza, co następuje:

I. Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj. do dnia 08.01.2021 r. nie wpłynęła żadna aplikacja.

II. W związku z powyższym konkurs uznaje się za zamknięty i nierozstrzygnięty.