Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Adiunkt (stanowisko typu post-doc) w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych

Warszawa, dnia 16.09.2020 r.

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

na stanowisko wykonawcy prac – pracownika na stanowisku post-doc w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie SONATA NCN (tytuł projektu: Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC)).

 

Komisja Konkursowa w składzie:

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn – przewodniczący komisji
dr hab. Yevgeniy Naumovich, prof. IEn – członek komisji
dr inż. Marek Skrzypkiewicz – członek komisji
mgr Beata Przygoda – członek komisji

Stwierdza, co następuje:

I. Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj. do dnia 11.09.2020 r. wpłynęły 3 aplikacje.

II. Dokumentacja złożona przez kandydatów  była kompletna i wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

III. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, w ramach oceny kryteriów I i II Kandydaci otrzymali następujące oceny punktowe (w zaokrągleniu do liczb naturalnych):

 

Kandydat

Ocena punktowa w ramach kryterium I

Ocena punktowa w ramach kryterium II

Ocena łączna

Kandydat nr 1

4

4

8

Kandydat nr 2

9

10

19

Kandydat nr 3

6

4

10

 

IV. Zgodnie z procedurą określoną w ogłoszeniu, do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – ocenie w ramach kryterium III zaproszeni zostali Kandydaci, którzy w ramach oceny kryterium I i II uzyskali łącznie przynajmniej 13 punktów. Kryterium to spełnił kandydat nr 2.

V. W toku oceny podczas rozmowy z członkami Komisji Konkursowej, przeprowadzonej w formie telekonferencji w dniu 14.09.2020 r kandydat nr 2 uzyskał ocenę punktową  równą 9 pkt, uzyskując łącznie w ramach kryteriów I-III 28 punktów.
 
VI. Wobec spełnienia wymogu zdefiniowanego w procedurze określonej w ogłoszeniu, tj. uzyskania powyżej 20 punktów przez przynajmniej jednego z Kandydatów, konkurs zostaje uznany za rozstrzygnięty.
 
VII. Komisja Konkursowa rekomenduje na stanowisko Adiunkta – pracownika na stanowisku post-doca w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie SONATA NCN Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) kandydata nr 2.
 
VIII. Szczegółowa dokumentacja z przeprowadzonego konkursu jest dostępna do wglądu dla kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje, w Dziale Kadr Instytutu Energetyki.