Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Poszukiwany inżynier/technik-inżynier.

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej Instytutu Energetyki zatrudni na stanowisko inżynier/technik-inżynier.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (kierunki elektryczne),
 • uprawnienia elektryczne,
 • umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych oraz czytania dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (WORD oraz EXCEL),
 • umiejętność pracy wielozadaniowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub wyższym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • znajomość funkcjonowania systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

 • Pisanie raportów i sprawozdań z badań,
 • wyjazd w delegację na czas pomiarów,
 • współpraca z pracownikami laboratorium,
 • wsparcie działań związanych z utrzymaniem systemu zarządzania wg normy
  PN-EN ISO/IEC 17025, który funkcjonuje w laboratorium.

Oferujemy:

 • Ciekawą, kreatywną i stabilną pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywanie dodatkowych doświadczeń,
 • kartę Multisport,
 • fundusz świadczeń socjalnych,
 • wczasy pod gruszą oraz paczki okolicznościowe dla dzieci.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: hubert.smietanka@ien.com.pl / magda.druzd@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

Warszawa, dnia 16.02.2021 r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu

na stanowisko na stanowisko wykonawcy (członka zespołu badawczego) - stypendysty w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie OPUS NCN (tytuł projektu Nowa generacja elektrod powietrznych opartych o związki miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów wysokotemperaturowych).

Komisja Konkursowa w składzie:

dr hab. inż. Yevgieniy Naumovich – przewodniczący komisji
dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn - członek
dr inż. Marek Skrzypkiewicz – członek
dr inż. Tomasz Golec – członek
mgr Beata Przygoda - członek

Stwierdza, co następuje:

 1. Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj. do dnia 15.02.2021 r. wpłynęła 1 aplikacja p. Krystiana Machaja.
 2. Dokumentacja złożona przez kandydata była kompletna i wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.
 3. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, w ramach oceny kandydat otrzymał 8 na 10 punktowe.
 4. Komisja Konkursowa rekomenduje na stanowisko wykonawcy (członka zespołu badawczego) - stypendysty w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie w projekcie OPUS NCN (tytuł projektu Nowa generacja elektrod powietrznych opartych
  o związki miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów wysokotemperaturowych
  ) p. Krystiana Machaja.
 5. Szczegółowa dokumentacja z przeprowadzonego konkursu jest dostępna do wglądu dla kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje, w Dziale Kadr Instytutu Energetyki.
Specjalista inżynieryjno-techniczny

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki Cerel – Instytut Badawczy

Oferta pracy

Nazwa jednostki:                              Instytut Energetyki Oddział Ceramiki Cerel– Instytut Badawczy

Nazwa stanowiska:                         Specjalista inżynieryjno-techniczny

Miejsce pracy:                                   ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

Typ konkursu:                                   Szybka Ścieżka NCBiR
Termin składania ofert:                  22.01.2021 (planowane rozpoczęcie pracy styczeń/luty 2021)
Forma składania ofert:                   drogą elektroniczną

Warunki zatrudnienia:                   umowa o pracę na czas określony (30 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Pracownik będzie zaangażowany w realizację prac badawczych w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Opis zadań:

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1094/19-00 pt. Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poszukiwana jest osoba, która będzie zaangażowana w realizację projektu jako Wykonawca – Pracownik B+R, członek zespołu badawczego na stanowisku Specjalista Inżynieryjno-techniczny. Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych związanych z wytwarzaniem proszków, przygotowaniem zawiesin, formowaniem i spiekaniem realizowanych w laboratoriach Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki Cerel w Boguchwale. Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie prac laboratoryjnych dotyczących materiałów ceramicznych będących tematem projektu, którego celem jest opracowanie energooszczędnej technologii zatyczki z materiału ceramicznego, który cechuje się znacznie lepszymi właściwościami użytkowymi niż obecnie stosowane wyroby ze szkła krzemionkowego. W ramach prowadzonych badań opracowany zostanie szereg materiałów o kontrolowanym składzie chemicznym, fazowym i mikrostrukturze bazujących na: roztworach stałych dwutlenku cyrkonu, kompozytach na bazie tenku glinu, korundu, oraz konstrukcyjnych materiałach z układu tlenek glinu – tlenek krzemu. Istotna część prac związana będzie z określeniem wpływu mikrostruktury opracowanych tworzyw na ich właściwości użytkowe.

Przewidywany zakres obowiązków Wykonawcy:

 • prowadzenie prac związanych z preparatyką materiałów ceramicznych będących przedmiotem projektu,
 • charakterystyka podstawowych parametrów proszków oraz otrzymanych materiałów,
 • udział w pracach związanych z formowaniem wyrobów i ich spiekaniem.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ceramika, inżyniera chemiczna i procesowa lub pokrewne),
 • dorobek publikacyjny potwierdzający realizowane prace badawcze i doświadczenie we współpracy z zespołem(-ami) badawczym(-i) będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych typowych dla preparatyki proszków ceramicznych ich granulowania, formowania, spiekania
  i charakteryzacji podstawowych parametrów,
 • biegła znajomość języka angielskiego,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV).
 2. Spis dorobku naukowego obejmującego publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, odbyte staże i pobyty badawcze, przebyte szkolenia oraz otrzymane nagrody
  i wyróżnienia (jeśli dotyczy)
 3. List motywacyjny.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Kryteria oceny:

 • Dotychczasowy dorobek naukowy (publikacje i patenty),
 • Udział w pracach B+R, projektach naukowych i współpraca z jednostkami naukowymi,
 • Rezultat rozmowy rekrutacyjnej dot. zagadnień związanych z tematyką projektu,

Dokumenty aplikacyjne wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres email: krauz@cerel.pl, w tytule wiadomości email wpisując „Szybka Ścieżka – Wykonawca”. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22.01.2021 r. Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwą formą rozmowy rekrutacyjnej jest wideokonferencja. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane, zaś zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną podane do publicznej informacji.

Data dodania ogłoszenia: 12.01.2021 r.

 

Praca na stanowisku metrologa.

Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki zatrudni na stanowisko metrologa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane automatyk, elektryk, elektronik, informatyk,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (WORD oraz EXCEL),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji, znajomość na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętności manualne,
 • czynne prawo jazdy,
 • posiadanie własnego samochodu z możliwością podpisania umowy o używanie samochodu osobowego pracownika do celów służbowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w serwisie urządzeń lub w utrzymaniu ruchu linii produkcyjnych, w tym znajomość zagadnień dotyczących automatyki, sterowania, chłodnictwa, wentylacji będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatury, wilgotności, ciśnienia, wielkości elektrycznych (napięcie, prąd, rezystancja) w laboratorium i poza nim (realizacja na miejscu u użytkownika, wyjazdy służbowe)
 • opracowywanie i analiza wyników pomiarowych,
 • sporządzanie raportów.

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności
  i doświadczenia.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36

e-mail: roman.witkowski@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista inżynieryjno-techniczny ze stopniem doktora

Informacja dotycząca braku rozstrzygnięcia konkursu

 

na stanowisko wykonawcy prac – Specjalista inżynieryjno-techniczny ze stopniem doktora w Instytucie Energetyki Oddziale Ceramiki Cerel w Boguchwale w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1094/19-00 pt. Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komisja Konkursowa w składzie:

dr inż. Marek Grabowy – przewodniczący komisji
dr inż. Mariusz Krauz  – członek komisji
Halina Ziobro – członek komisji

stwierdza, co następuje:

I. Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj. do dnia 08.01.2021 r. nie wpłynęła żadna aplikacja.

II. W związku z powyższym konkurs uznaje się za zamknięty i nierozstrzygnięty.