Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Członek zespołu badawczego – stypendysta-student
Co-investigator
Specjalista ds. projektów

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

specjalista ds. projektów

Zakres obowiązków:

 • weryfikowanie poprawności realizacji w zakresie formalno–finansowym krajowych i międzynarodowych projektów wyłonionych w drodze konkursowej, w szczególności:

- poprawności wydatkowania środków (zgodności z projektowymi zasadami realizacji zamówień oraz poprawności kwalifikowania kategorii budżetowych),
- poprawności finansowych raportów okresowych i końcowych, wniosków o płatność i innych form rozliczeń,

 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji projektowej i jej archiwizacja,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji do kontroli i audytów,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez Instytut Energetyki,
 • udzielanie bieżących informacji i konsultacji w zakresie:

- formalno-finansowych aspektów realizacji projektów,

- możliwości i zasad pozyskania funduszy w drodze konkursowej,

- przygotowania wniosków projektowych,

 • monitorowanie polityki naukowej państwa,
 • współpraca z jednostkami realizującymi projekty oraz z innymi działami administracyjnymi.

 Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków krajowych
  i unijnych, w tym:

- znajomość programów POIR, Horyzont 2020, Horyzont Europa, programów krajowych NCBR, programów  NCN i NFOŚiGW,
- doświadczenie w rozliczaniuprojektów metodą kasową i memoriałową,
- znajomość zasad sporządzania wniosków o płatność, raportów i sprawozdań,

 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel i MS Word),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji konkursowej,
 • dobra organizacja pracy własnej, w tym pracy wielozadaniowej i pod presją czasu,
 • dokładność,
 • asertywność i wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy z systemem POLON lub prowadzeniu strony inter-/intranetowej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podjęcia pracy od stycznia 2022 r.,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji,
 • dobrą atmosferę pracy.

Kryteria oceny:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • test kompetencyjny podczas rozmowy.

Aplikacje wraz z oświadczeniem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) prosimy przesłać do dnia 13 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres email: beata.przygoda@ien.com.pl

w tytule wiadomości wpisując Rekrutacja - specjalista ds. projektów”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 13 grudnia 2021r. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej. Osoby zakwalifikowane do rozmowy zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Instytut Energetyki Instytut Badawczy – ul. Mory 8, 01-330 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia
na to zgody).

Specjalista w Dziale Księgowości- Rachuba Płac

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Specjalista w Dziale Księgowości- Rachuba Płac

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie i terminowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,  
 • Naliczanie zasiłków i prowadzenie pełnej dokumentacji zasiłkowej;
 • Elektroniczna obsługa przelewów bankowych z wynagrodzeń na konta pracowników ;
 • Bieżąca obsługa programu PŁATNIK

 Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat) o kierunku rachunkowość, finanse;
 • znajomości prawa pracy, podatkowego i zasad wypłaty wynagrodzeń ;
 • znajomości  programu PŁATNIK
 • znajomości pakietu MS Office;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • zdolności analitycznych;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki;
 • doświadczenie - staż minimum 3 lata w Rachubie Płac .

 Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość podjęcia  pracy od grudnia 2021 r.
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • dobrą atmosferę pracy.

Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Instytut Energetyki Instytut Badawczy – ul. Mory 8, 01-330 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody)., prosimy przesłać na adres:

beata.przygoda@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 30 października 2021 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja specjalista w Dziale Księgowości".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 30 października 2021 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Technik elektryk-konserwator

Instytut Energetyki w Warszawie zatrudni technika elektryka-konserwatora

Zadania:

 • Konserwacja instalacji elektrycznych (wewnętrznych i zewnętrznych).
 • Obsługa rozdzielni SN i NN.
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych.
 • Realizowanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznych oraz urządzeń.
 • Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych.
 • Wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych oraz usuwanie awarii.
 • Utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym.
 • Pomoc przy drobnych pracach budowlanych i hydraulicznych.
 • Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz utrzymaniem czystości.
 • Odśnieżanie dróg, chodników i placów w okresie zimowym.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie średnie elektryczne,
 • Uprawnienia – Świadectwo Kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji do 15kV,
 • Doświadczenie w zawodzie w branży elektrycznej - minimum 3 lata,
 • Dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Rzetelności, sumienności, pro-aktywnej postawy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

            Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2021 r.

 

            Miejsce składania dokumentów:

            Drogą elektroniczną na adres:

            beata.przygoda@ien.com.pl

                       

Inne informacje:

Osoby dopuszczone do postępowania konkursowego zostaną powiadomione mailowo.

Oferty po upływie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Instytut Energetyki Instytut Badawczy – ul. Mory 8, 01-330 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody).

Specjalista inżynieryjno-techniczny

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki Cerel – Instytut Badawczy

Oferta pracy

Nazwa jednostki:                              Instytut Energetyki Oddział Ceramiki Cerel– Instytut Badawczy

Nazwa stanowiska:                         Specjalista inżynieryjno-techniczny

Miejsce pracy:                                   ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

Typ konkursu:                                   Szybka Ścieżka NCBiR
Termin składania ofert:                  22.01.2021 (planowane rozpoczęcie pracy styczeń/luty 2021)
Forma składania ofert:                   drogą elektroniczną

Warunki zatrudnienia:                   umowa o pracę na czas określony (30 miesięcy) z możliwością przedłużenia. Pracownik będzie zaangażowany w realizację prac badawczych w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Opis zadań:

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1094/19-00 pt. Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poszukiwana jest osoba, która będzie zaangażowana w realizację projektu jako Wykonawca – Pracownik B+R, członek zespołu badawczego na stanowisku Specjalista Inżynieryjno-techniczny. Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych związanych z wytwarzaniem proszków, przygotowaniem zawiesin, formowaniem i spiekaniem realizowanych w laboratoriach Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki Cerel w Boguchwale. Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie prac laboratoryjnych dotyczących materiałów ceramicznych będących tematem projektu, którego celem jest opracowanie energooszczędnej technologii zatyczki z materiału ceramicznego, który cechuje się znacznie lepszymi właściwościami użytkowymi niż obecnie stosowane wyroby ze szkła krzemionkowego. W ramach prowadzonych badań opracowany zostanie szereg materiałów o kontrolowanym składzie chemicznym, fazowym i mikrostrukturze bazujących na: roztworach stałych dwutlenku cyrkonu, kompozytach na bazie tenku glinu, korundu, oraz konstrukcyjnych materiałach z układu tlenek glinu – tlenek krzemu. Istotna część prac związana będzie z określeniem wpływu mikrostruktury opracowanych tworzyw na ich właściwości użytkowe.

Przewidywany zakres obowiązków Wykonawcy:

 • prowadzenie prac związanych z preparatyką materiałów ceramicznych będących przedmiotem projektu,
 • charakterystyka podstawowych parametrów proszków oraz otrzymanych materiałów,
 • udział w pracach związanych z formowaniem wyrobów i ich spiekaniem.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, ceramika, inżyniera chemiczna i procesowa lub pokrewne),
 • dorobek publikacyjny potwierdzający realizowane prace badawcze i doświadczenie we współpracy z zespołem(-ami) badawczym(-i) będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych typowych dla preparatyki proszków ceramicznych ich granulowania, formowania, spiekania
  i charakteryzacji podstawowych parametrów,
 • biegła znajomość języka angielskiego,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV).
 2. Spis dorobku naukowego obejmującego publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, odbyte staże i pobyty badawcze, przebyte szkolenia oraz otrzymane nagrody
  i wyróżnienia (jeśli dotyczy)
 3. List motywacyjny.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Kryteria oceny:

 • Dotychczasowy dorobek naukowy (publikacje i patenty),
 • Udział w pracach B+R, projektach naukowych i współpraca z jednostkami naukowymi,
 • Rezultat rozmowy rekrutacyjnej dot. zagadnień związanych z tematyką projektu,

Dokumenty aplikacyjne wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres email: krauz@cerel.pl, w tytule wiadomości email wpisując „Szybka Ścieżka – Wykonawca”. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 22.01.2021 r. Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwą formą rozmowy rekrutacyjnej jest wideokonferencja. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane, zaś zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną podane do publicznej informacji.

Data dodania ogłoszenia: 12.01.2021 r.

 

Praca na stanowisku metrologa.

Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki zatrudni na stanowisko metrologa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane automatyk, elektryk, elektronik, informatyk,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (WORD oraz EXCEL),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji, znajomość na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętności manualne,
 • czynne prawo jazdy,
 • posiadanie własnego samochodu z możliwością podpisania umowy o używanie samochodu osobowego pracownika do celów służbowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w serwisie urządzeń lub w utrzymaniu ruchu linii produkcyjnych, w tym znajomość zagadnień dotyczących automatyki, sterowania, chłodnictwa, wentylacji będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatury, wilgotności, ciśnienia, wielkości elektrycznych (napięcie, prąd, rezystancja) w laboratorium i poza nim (realizacja na miejscu u użytkownika, wyjazdy służbowe)
 • opracowywanie i analiza wyników pomiarowych,
 • sporządzanie raportów.

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności
  i doświadczenia.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Energetyki w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36

e-mail: roman.witkowski@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalista inżynieryjno-techniczny ze stopniem doktora

Informacja dotycząca braku rozstrzygnięcia konkursu

 

na stanowisko wykonawcy prac – Specjalista inżynieryjno-techniczny ze stopniem doktora w Instytucie Energetyki Oddziale Ceramiki Cerel w Boguchwale w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1094/19-00 pt. Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komisja Konkursowa w składzie:

dr inż. Marek Grabowy – przewodniczący komisji
dr inż. Mariusz Krauz  – członek komisji
Halina Ziobro – członek komisji

stwierdza, co następuje:

I. Do upływu terminu wyznaczonego do składnia dokumentów, tj. do dnia 08.01.2021 r. nie wpłynęła żadna aplikacja.

II. W związku z powyższym konkurs uznaje się za zamknięty i nierozstrzygnięty.