You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
121

Bytnar A., Wróblewski S.

Metoda ciągłej automatycznej diagnostyki stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, Wydawnictwo Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, 2014, 103, 3, 47-52
122

Bytnar A., Wróblewski S.

Ocena stanu technicznego rdzenia stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Wydawnictwo BOR-ME KOMEL 2015, 3, 95-100
123

Bytnar A., Wróblewski S.

Online diagnostics of the turbogenerator stator core suspension technical condition

Cracow University of Technology Press, Technical Transactions, Electrical Engineering 2015, 1, 251-258
124

Bytnar A., Wróblewski S.

Problemy budowy systemu diagnostyki wibracyjnej wielkogabarytowych maszyn.

Podstawowe Problemy Energoelektryki, Elektromechaniki i Mechatroniki. XII Sympozjum’ 2009, Wisła, 14÷17 grudnia 2009. Wyd. PTETiS Gliwice
125

Celińska A.

Badanie przydatności paliw odpadowych jako surowca energetycznego do zgazowania i spalania

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 9-27
126

Celińska A.

Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej

Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/1, 2009
127

Celińska A.

Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej

Rozdział w książce "Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych", red. Z. Kabza i S. Zator, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (2016), ISBN: 978-83-65235-39-8 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27.06.2016
128

Celińska A.

Stanowiska laboratoryjne do badania pirolizy i zgazowania biomasy

ENERGETYKA nr 11/2008, ISSN 0013-7294, 775-779
129

Celińska A., Świątkowski B., Marek E., Pławecka M.

Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych

Energetyka 9/2017, 584-589
130

Cheadle M.J., Woźniak M., Bromberg L., Glowacki B.A., Jiang X., Zeng R., Minervini J.V., Brisson J.G.,

DC Superconducting Cable Using MgB2 Wires

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200805. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
131

Chlebowski K., Parczewski Z.

Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty wybrane

Energetyka, 2016, 12, 674-680
132

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J.

Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin

Energetyka 2/2017, 104-107
133

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J., Malinowski M.

Zastosowanie propionianu wapnia i wody amoniakalnej w procesie jednoczesnego odazotowania i odsiarczania spalin

Przemysł Chemiczny, 2017, 96, 2 338-340
134

Cholewa S., Wróblewska S.

Celowość stosowania i sposób działania zabezpieczeń podnapięciowych i podczę-stotliwościowych jednostek wytwórczych

Seminarium 2007, „Działanie automa-tyki elektroenergetycznej w warun-kach awaryjnych systemu” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Bielsko-Biała, 28-30 marca 2007
135

Chomiak M., Trawczyński J., Blok Z., Babiński P.

Monolithic Zn–Co–Ti based sorbents for hot syngas desulfurization

Fuel Processing Technology, Volume 144, April 2016, Pages 64–70
136

Cichowlas Ł., Golec T., Kuczyński P., Strug K., Światkowski B.

Ocena możliwości przystosowania kotła pyłowego OP-650 do spalania tlenowego

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 1, 129-148
137

Clancy I., Amarandei G., Nash C., Glowacki B. A.

Metal particle compaction during drop-substrate impact for inkjet printing and drop-casting processes

Journal of Applied Physics, 119, 054903 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4941344
138

Clarke R., Nuttall W., Glowacki B.A.

Endangered helium: bursting the myth

The Chemical Engineer, 2013, 32-36
139

Czarnecki B.

Modelowanie warunków dobowego bilansowania KSE w długim horyzoncie czasu

ActaEnergetica, 2017, APE ’17, Aktualne problemy w elektroenergetyce, 173-177
140

Czarnecki B.

Możliwości regulacyjne farm wiatrowych w kontekście usług regulacyjnych zdefiniowanych w IRIESP

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 53, 2017, 147-150