Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Zmarł mgr inż. Piotr Papliński

2021 / 04 / 06

Dnia 6 kwietnia 2021 w wyniku choroby COVID-19 zmarł mgr inż. Piotr Papliński, długoletni pracownik Instytutu Energetyki, do stycznia 2021 kierownik Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS).

Rodzinie Pana Piotra Paplińskiego oraz Jego wszystkim współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Więcej

V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

2021 / 03 / 23

W dniu 26 marca 2021 odbędzie się V Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. Organizatorami spotkania będą: Instytut Energetyki oraz Instytut Ochrony Środowiska wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Forum jest chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

Więcej

Newsletter projektu realizowanego w Instytucie Energetyki DRES2Market

2021 / 03 / 16

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu DRES2Market. Znajdują się w nim informacje o realizowanym w Instytucie Energetyki projekcie DRES2Market. Głównym celem projektu jest opracowanie wszechstronnego i ekonomicznie korzystnego podejścia ułatwiającego integrację  generacji rozproszonej opartej na  odnawialnych źródłach energii - OZE w systemie elektroenergetycznym oraz umożliwienie dostarczania usług bilansujących i usług rezerwowych według kryteriów rynkowych.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).