Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Decyzja o przyznaniu kategorii naukowej

2022 / 07 / 28

Z przyjemnością informuję, że w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej, obejmującej lata 2017-2021, Minister Edukacji i Nauki decyzją nr 124/209/2022 z dnia 24 lipca b.r. przyznał Instytutowi Energetyki kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Więcej

Kick-off projektu SUPER-SOE, 3rd International Conference on Electrolysis (ICE) oraz seria towarzyszących wydarzeń wodorowych w USA z udziałem pracowników Instytutu Energetyki

2022 / 07 / 13

W dniach 12 - 27 czerwca 2022 r. pięciu pracowników Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) - członków kadry Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) wzięło udział serii wydarzeń wodorowych w USA, w tym kick-off meeting projektu SUPER-SOE oraz konferencji ICE (3rd International Conference on Electrolysis). Uczestnikami wydarzeń byli: dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, dr Anna Niemczyk, mgr inż. Michał Wierzbicki, mgr inż. Stanisław Jagielski oraz mgr inż. Maciej Bąkała.

Więcej

Badania akustyczne grodzic z PVC

2022 / 06 / 24

W wysoko punktowanym czasopiśmie Applied Sciences (IF 2.679) ukazał się artykuł naukowy pt. "The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound" prezentujący wyniki badań akustycznych grodzic z PVC. Współautorami publikacji są pracownicy Oddziału Techniki Cieplej w Łodzi Instytutu Energetyki: mgr inż. Kamil Wójciak i mgr inż. Patryk Gaj.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).