Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

2021 / 06 / 14

8 czerwca 2021 roku na Zamku Topacz w Kobierzycach pod Wrocławiem odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Jest to druga z pięciu powoływanych dolin wodorowych, stanowiących jedno z działań na rzecz wdrażania Polskiej Strategii Wodorowej. Pierwsza dolina powołana została w Rzeszowie w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego 18 maja br. W wydarzeniu wziął udział prof. Jakub Kupecki, kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki.

Więcej

Powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej

2021 / 05 / 19

W dniu 18 maja 2021 roku podczas wydarzenia z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, Pełnomocnika Rządu ds. Gospodarki Wodorowej Ministra Krzysztofa Kubowa oraz władz samorządowych, przedstawicieli nauki i przemysłu podpisany został list intencyjny dotyczący powołania Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. Instytut Energetyki jest sygnatariuszem listu intencyjnego. W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL dr inż. Marek Grabowy oraz Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn.

Więcej

Publikacja IEn dotycząca wyznaczania charakterystyk off-design stosów elektrolizerów SOE

2021 / 04 / 24

W wysokopunktowanym czasopiśmie Renewable Energy (IF 6,274, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Investigation of off-design characteristics of solid oxide electrolyser (SOE) operating in endothermic conditions, przedstawiający wyniki prac obliczeniowych służących wyznaczaniu charakterystyk stałotlenkowych elektrolizerów (SOE), pracujących poza parametrami znamionowymi (ang. off-design). Autorami artykułu są pracownicy Instytutu Energetyki, Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Konrad Motyliński, mgr inż. Michał Wierzbicki, dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn oraz mgr inż. Stanisław Jagielski.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).