Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Prezentacja wyników badań Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów na konferencji „Energetyka – problemy i wyzwania" w Zakopanem

2022 / 05 / 24

W dniach 18 - 20 maja w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się konferencja zatytułowana „Energetyka – problemy i wyzwania". W trakcie konferencji zaprezentowany został referat „Wpływ techniki badań metalograficznych na ocenę stanu materiału” przygotowany przez pracowników Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn mgr. inż. Jacka Grodzickiego, mgr. inż. Krzysztofa Romaniuka, mgr. inż. Marka Rusiniaka oraz mgr. inż. Marcina Maternickiego, który przedstawił go uczestnikom konferencji.

Więcej

Publikacja dotycząca rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia

2022 / 05 / 17

W numerze 3/2022 Przeglądu Elektrotechnicznego ukazała się publikacja pracowników Instytutu Energetyki – Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku – dr. inż. Stanisława Kiszło i mgr inż. Michała Szymańskiego pt. Ocena funkcjonalności rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej, w warunkach off-line. Artykuł jest efektem prac B+R prowadzonych w ramach prac statutowych.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2022 / 04 / 30

Dnia 28 kwietnia 2022 odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki w kadencji 2022-2025. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Instytutu w roku 2021, przyjęła propozycję podziału zysku za rok 2021, zaopiniowała pozytywnie plan rzeczowo - finansowy na rok 2022 oraz listę statutowych zadań badawczych na rok 2022.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).