flaga i godło polski

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOBRE PRAKTYKI I INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH W STOSUNKU DO OPERATORA TYCH URZĄDZEŃ LUB INSTALACJI.

 

 DOFINANSOWANIE (CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU):   354 410,00 zł

 

Celem projektu jest rozpoznanie, zbadanie i ocena zagrożeń pracowników związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w procesach wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, a następnie przygotowanie zestawienia dobrych praktyk i zaleceń do opracowania odpowiednich instrukcji dla wykonujących te prace pracowników, jako operatorów urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych, pracodawców i służb BHP

Projekt obejmuje trzy etapy

 1. Wyznaczenie specyficznych z punktu widzenia działu „energia” obszarów pracy w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej. Specyfikacja rodzajów zagrożeń związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz analiza aspektów prawnych.
 2. Ocena jakościowa zagrożeń i działań ochronnych dotyczących pracowników związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w procesie wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej w kluczowych obszarach pracy z uwzględnieniem najważniejszych w kraju innowacji technologicznych oraz analiza potrzeb nowelizacji prawa krajowego
 3. Zebranie dobrych praktyk oraz opracowanie zaleceń do przygotowania odpowiednich instrukcji dla pracowników, pracodawców i służb BHP. Opracowanie poradnika i materiałów informacyjnych

Oczekiwanymi wynikami końcowymi projektu (produktami) będą:

 • Artykuł popularnonaukowy (złożony w redakcji czasopisma) dotyczący analizy zagrożeń związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz prawnych aspektów przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • Artykuł popularnonaukowy (złożony w redakcji czasopisma) dotyczący problemów ochrony przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w kontekście innowacji technologicznych i potrzeby nowelizacji prawa krajowego
 • Raport zawierający rekomendacje w zakresie potrzeb nowelizacji prawa krajowego w obszarze bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Poradnik prezentujący dobre praktyki i zalecenia w zakresie ochrony przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Materiały informacyjne nt. zasad opracowania instrukcji dla pracowników, pracodawców i służb BHP w związku z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu wieloletniego „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap”, okres realizacji lata 2023-2025, część B w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na podstawie umowy nr DWP/PBiWP/VI/2023  z dnia 20.09.2023 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Koordynatorem programu.

 


 

flaga i godło polski

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

BADANIE BEZPIECZEŃSTWA OPERATORÓW URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, NARAŻONYCH NA PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W TRAKCIE GASZENIA POŻARÓW URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD NAPIĘCIEM

 

DOFINANSOWANIE (CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU):   363 350,00 zł

 

Celem projektu jest rozpoznanie, zbadanie i ocena narażenia operatorów urządzeń gaśniczych na możliwość porażenia prądem elektrycznym w trakcie gaszenia pożarów urządzeń znajdujących się pod napięciem dla różnych typów urządzeń i instalacji elektrycznych z uwzględnieniem różnych czynników mogących mieć wpływ na poziom występującego zagrożenia oraz opracowanie  zaleceń dotyczących bezpieczeństwa operatora prądownicy gaśniczej pod kątem możliwości jego porażenia.

Projekt obejmuje trzy etapy

 1. Rozpoznanie specyfiki narażenia operatorów urządzeń gaśniczych na porażenie prądem elektrycznym w trakcie gaszenia pożarów urządzeń znajdujących się pod napięciem.
 2. Badania obejmujące pomiar wartości prądu upływu mierzonego na urządzeniu gaśniczym w zależności od zróżnicowanych czynników.
 3. Ocena uzyskanych wyników pomiaru wartości prądu upływu. Opracowanie zaleceń postępowania w trakcie gaszenia urządzeń znajdujących się pod napięciem dla różnych typów urządzeń i instalacji elektrycznych: dokumentu zawierającego zalecenia do bezpiecznej pracy operatora prądnicy gaśniczej; prezentacji do wykorzystania w celach szkoleniowych.

Oczekiwanymi wynikami końcowymi projektu (produktami) będą:

- opracowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa operatora prądownicy gaśniczej pod kątem możliwości jego porażenia.

- wzrost poziomu wiedzy na temat narażenia na porażenie elektryczne w trakcie podawania wodnych prądów gaśniczych na urządzenia znajdujące się pod napięciem wśród strażaków PSP i Związku OSP.

-poprawa bezpieczeństwa pracy i zdrowia operatorów prądownicy gaśniczej, którzy zapoznali się z opracowanymi wynikami projektu.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu wieloletniego „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap”, okres realizacji lata 2023-2025, część B w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na podstawie umowy nr DWP/PBiWP/VI/2023  z dnia 20.09.2023 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Koordynatorem programu.

 

 


 

flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE „PREMIA NA HORYZONCIE 2”

 UKŁADY KOGENERACYJNE OPARTE NA OGNIWACH SOFC:
TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE PRZYSZŁOŚCI

DOFINANSOWANIE
326 772,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 960 636,14 zł

Celem projektu SO-FREE jest opracowanie w pełni gotowego systemu opartego na stałotlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (układ kogeneracyjny, CHP). Oznacza to opracowanie wszechstronnej koncepcji systemu o wysokiej sprawności, niemal zerowej emisji, z możliwością zasilania różnego rodzaju paliwami o modułowej konstrukcji, który będzie generował energię elektryczną i ciepło dla użytkowników końcowych
w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym, komunalnym i rolniczym.

Poza głównym celem, wymaganym przez temat konkursu – tj. dostawą wstępnie certyfikowanego systemu SOFC-CHP umożliwiającego działanie od zera do 100% zasilając system H2, gazem ziemnym
oraz z dodatkiem oczyszczonego biogazu – projekt SO-FREE będzie dążyć do realizacji znormalizowanego interfejsu stack-system, umożliwiającego pełną wymienność typów stosów SOFC
w ramach danego systemu SOFC-CHP. Projekt interfejsu zostanie przedstawiony Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International Electrotechnical Commission, IEC) jako propozycja nowego elementu roboczego (new work item proposal, NWIP) do międzynarodowej normalizacji. W ten sposób wszystkie komercyjne bariery stojące na drodze do pełnej i swobodnej konkurencji między dostawcami stosów SOFC a integratorami systemów mają zostać zniwelowane.

W ramach projektu zostanie potwierdzona interoperacyjność opracowanego systemu poprzez podwojenie wymaganego okresu demonstracyjnego: dwa systemy będą działać równolegle przez 9 miesięcy każdy. Jeden system będzie działał w celu oceny zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi prototypu TRL 6, określając wyjątkową ścieżkę do pełnej certyfikacji produktu, natomiast drugi system będzie pracował w TRL 7 (demonstracja w środowisku operacyjnym) dostarczając skojarzone ciepło i energię z gazem ziemnym z zatłaczaniem wodoru.

 


 flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE „PREMIA NA HORYZONCIE 2”

STAŁOTLENKOWE OGNIWA PALIWOWE SOFC
I STAŁOTLENKOWE ELEKTROLIZERY SOE NOWEJ GENERACJI

DOFINANSOWANIE
220 953,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 325 721,23 zł

 

Celem projektu NewSOC jest znacząca poprawa wydajności, trwałości oraz konkurencyjności kosztowej stałotlenkowych ogniw (SOC) i stosów ogniw SOC w odniesieniu do najlepszych rozwiązań oraz osiągnieć będących przedmiotem aktualnego stanu techniki. Cel główny projektu ma być zrealizowany dzięki wdrożeniu jednego lub też kombinacji kliku rozwiązań z dwunastu innowacyjnych koncepcji z następującego zakresu:

 • optymalizacja strukturalna i innowacyjna architektury ogniwa SOC oparta na powszechnie dostępnych materiałach,
 • alternatywne materiały, które pozwalają przezwyciężyć nieodłączne wyzwania związane z powszechnie dostępnymi materiałami,
 • innowacyjna produkcja w celu zmniejszenia zapotrzebowania na krytyczne surowce i zmniejszenia wpływu na środowisko dzięki wyższej wydajności i żywotności ogniw SOC.

Nowoopracowane w ramach projektu NewSOC ogniwa oraz stosy ogniw SOC o powierzchni czynnej > 50 cm2 zostaną poddane walidacji w rzeczywistych warunkach pracy w ścisłej współpracy z przemysłem. W ten sposób ich poziom gotowości technologicznej (TRL) zostanie podniesiony z 2 na 4. W skład konsorcjum wchodzi sześciu głównych europejskich producentów ogniw SOC, których charakteryzuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie ogniw SOC oraz strategii produktowych i rynkowych. Partnerzy branżowi pełnią wiodącą rolę w zagwarantowaniu ciągłości działań celem podniesienia poziomu TRL poza okres projektu do TRL równego 6. Projekt NewSOC umożliwi przeprowadzenie pełnej weryfikacji nowych materiałów, procesów wytwórczych i rozwiązań konstrukcyjnych z zakresu ogniw SOC oraz pozwoli ocenić ich wpływ na cykl życia oraz koszty produkcji.

 


 flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
„Nowe technologie w zakresie energii”

Opracowanie i wdrożenie wielkoskalowego systemu wytwarzania wodoru wysokiej czystości z wykorzystaniem OZE w elektrolizerze stałotlenkowym (akronim MEGA-SOE)

 

DOFINANSOWANIE

 89 511 215,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

107 608 605,20 zł

Umowa nr: NTE-I/0022/2021-00 z dnia 28.07.2022 r.

Celem projektu jest opracowanie wysokosprawnego, wielkoskalowego, zintegrowanego systemu do produkcji wodoru z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) z możliwością magazynowania wodoru. Projekt obejmuje:

1. Studium wykonalności;

2. Opracowanie i konstrukcję prototypowego układu kogeneracyjnego bazującego na docelowych rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych, o mocy 150 kW w trybie ogniwa paliwowego (SOFC), który może pracować w trybie elektrolizera (SOE) o mocy 400 kW;

3. Opracowanie i stworzenie demonstratora - układu elektrolizy o mocy co najmniej 5 MW. Instalacja będzie zintegrowana z systemem sprężania i magazynowania H2.

Efektem realizacji projektu będzie gotowy do wdrożenia modułowy układ elektrolizerów o energochłonności wytwarzania wodoru w zakresie 38-42 kWh/kg H­2 na bazie stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (ang. SOC, solid oxide electrochemical cells) w technologii Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego. Funkcjonalność układu umożliwi eksploatację instalacji zasilanej zmiennym wydajnościowo OZE, uwzględniając rozwiązania konstrukcyjne dedykowane do budowy wielkoskalowych systemów wytwarzania paliw zero- i niskoemisyjnych z wykorzystaniem krajowych zasobów OZE.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.