Informacja ogólna

Zespół ds. Certyfikacji jest jednostką Instytutu Energetyki certyfikującą wyroby. Dostarcza usługi certyfikacyjne w zakresie oceny zgodności z dokumentami normatywnymi wyrobów przeznaczonych do stosowania w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych zajmujących się przesyłem, dystrybucją i wytwarzaniem energii elektrycznej. Ponadto świadczy również swoje usługi dla odbiorców energii elektrycznej i użytkowników systemów elektroenergetycznych. Zespół działa na polskim rynku energetycznym od 1969 roku.

Zespół jest jednostką akredytowaną na przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji AC 117).

Kierownikiem Zespołu jest mgr inż. Andrzej Kieliszek.

Polityka Jakości Zespołu ds. Certyfikacji

 

Zespół ds. Certyfikacji wykorzystując 60 letnie doświadczenie Instytutu Energetyki, będącego instytutem badawczym, w zakresie tworzenia gromadzenia, wykorzystywania
i rozpowszechniania wiedzy przydatnej dla rozwoju i doskonalenia krajowej elektroenergetyki i rozmaitych organizacji dla niej pracujących lub z nią współdziałających:

a) realizuje zadania Instytutu w zakresie certyfikacji wyrobów objętych zakresem akredytacji PCA,

b) działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03,

c)dba o zapewnienie wiarygodności Instytutu,

d)odpowiada za wysoki poziom kompetentnej i wiarygodnej oceny certyfikowanych wyrobów,

e) przyczynia się do wprowadzania wyrobów elektrotechnicznych na rynki zarówno polski jak i międzynarodowe.

Jako podstawowe cele dotyczące jakości Zespół stawia sobie za zadanie:

a) posiadanie systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowymi, gwarantującego wysoki poziom kompetencji procesu certyfikacji wyrobów,

b) zdobycie uznania przez klientów,

c) ciągłe doskonalenie sposobów działania jednostki w kierunku rozpowszechniania informacji o korzyściach wynikających z uzyskiwanych certyfikatów oraz optymalizowania przebiegu i kosztów procesów certyfikacji,

d) udział w doskonaleniu dokumentów normatywnych wykorzystywanych dla potrzeb certyfikacji, powodujący wzrost zaufania posiadaczy i użytkowników certyfikatów do wyników procesów certyfikacyjnych,

e)zapewnienie poufności wszystkich informacji uzyskiwanych od klientów w czasie badań i procesie certyfikacji.

Realizacja przez jednostkę certyfikującą Instytutu Energetyki powyższych celów dotyczących jakości, będzie zapewniona przez:

a) dobór kompetentnego personelu o odpowiednim wykształceniu, doświadczeniu
i praktycznych umiejętnościach oraz zapewnienie możliwości i środków do systematycznego utrwalania i podnoszenia kwalifikacji tego personelu,

b) zapewnienie niezależności, bezstronności i rzetelności na wszystkich etapach procesu certyfikacji,

c) działania doskonalące dokumentację systemu zarządzania jednostki certyfikującej (Księga Jakości, Procedury i inne dokumenty pomocnicze) oraz konsekwentne wdrażanie i przestrzeganie postanowień tej dokumentacji,

d) systematyczne śledzenie przepisów dotyczących certyfikacji oraz dbanie o aktualność stosowanych w procesach certyfikacji dokumentów normatywnych,

e) stosowanie się do wymagań Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostki akredytującej system certyfikacji Instytutu Energetyki,

f) rozszerzanie działalności w zakresie certyfikacji na inne wyroby oraz rodzaje certyfikacji zmierzające do wzbogacenia oferty jednostki certyfikującej,

g) nie uleganie naciskom komercyjnym, finansowym i innym, które mogłyby zagrażać bezstronności.

Mierzalność realizacji celów polityki jakości jest realizowana przez:

a) okresowe audity wewnętrzne oraz przeglądy kierownictwa Instytutu zarówno w Zespole ds. Certyfikacji jak i w laboratoriach IEn,

b) okresowe posiedzenia Rady Nadzorującej System Certyfikacji reprezentującej wszystkie strony, których interesy wiążą się z prowadzonymi procesami certyfikacji wyrobów,

c) zbieranie opinii klientów dotyczących współpracy z Zespołem ds. Certyfikacji,

d) bieżącą aktualizację analizy ryzyka konfliktu interesów i zagrożeń bezstronności.

W poczuciu odpowiedzialności za politykę jakości deklarujemy, w imieniu własnym
i podległych nam pracowników, że:

a) personel jednostki certyfikującej zna i stosuje politykę jakości oraz wymagania
i procedury zawarte w dokumentacji systemu jakości,

b) personel jednostki certyfikującej nie prowadzi żadnej formy projektowania lub doradztwa w odniesieniu do wyrobów poddawanych w tej jednostce procesom certyfikacji,

c) jednostka certyfikująca świadczy wszystkim klientom rzetelne usługi we wszystkich fazach procesu certyfikacji wyrobów, przy zachowaniu bezstronności i równego traktowania wszystkich klientów, zarówno pod względem stosowanych wymagań formalnych jak i finansowych, bez względu na wielkość klienta, członkostwa
w stowarzyszeniach lub grupach czy też liczbę wydanych certyfikatów,

d) jednostka certyfikująca zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych
w związku z certyfikacją,

e) jednostka certyfikująca ogranicza tylko do kwestii, które są ścisle zwiazane z zakresem certyfikacji swoje wymagania, ocenę, przegląd, decyzję i jeżeli ma zastosowanie nadzór  tylko do kwestii, które są ściśle związane z zakresem certyfikacji,

f)jednostka certyfikująca nie stosuje wygórowanych żądań finansowych.

Odstępstwa od deklarowanej polityki jakości nie przewiduje się.

 

Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji                                                   Dyrektor Instytutu Energetyki

   mgr inż. Andrzej Kieliszek                                                            dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEn


Warszawa, dnia 01.08.2019

Przepisy Prawne i Normatywne

PRZEPISY PRAWNE

 

PRZEPISY NORMATYWNE

 • Zgodność oceny z natępującymi dokumentami:

Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.”,

Norma PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji.”,

Punkty 6 i 7 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności -- Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Niezależność oceny

 • Ocena jednostki certyfikującej - strony trzeciej - niezależnej od producenta i odbiorcy

 • Komplementarność oceny
  Ocena wyrobu jak i jego producenta/dostawcy

 • Międzynarodowa identyfikowalność
  Polskie Centrum Akredytacji jest członkiem międzynarodowych organizacji EA i IAF

 • Dokument użyteczny w postępowaniach przetargowych
  Porównanie wyrobów ocenionych według jednolitych standardów przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.