Informacja ogólna

Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji dostarcza usługi

 • certyfikacyjne w zakresie oceny zgodności z dokumentami normatywnymi wyrobów elektroenergetycznych, w strukturze Jednostki Certyfikującej,
 • inspekcyjne - prowadzi nadzory nad badaniami ww. wyrobów, w ramach Jednostki Inspekcyjnej.

 Zespół działa na polskim rynku energetycznym od 1969 roku.

 W Zespole funkcjonują dwie jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):

 • Jednostka Certyfikująca, Nr AC 117,  od 04.02.2005 r.
 • Jednostka Inspekcyjna typu A,  Nr AK 037,  od 17.12.2021 r.

 Obie jednostki oceniające zgodność występują jako strona trzecia, są bezstronne i niezależne od stron zainteresowanych. Ocena zgodności jest oferowana w dziedzinie wyrobów do zastosowania w elektroenergetyce, które obejmują takie wyroby jak: przekładniki, kable i przewody elektroenergetyczne, izolatory, osprzęt elektryczny (w tym: bezpieczniki i wkładki bezpiecznikowe), aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa i wysokonapięciowa, transformatory i dławiki, urządzenia do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych (w tym: przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich – ograniczniki przepięć).

Działalność certyfikacyjna oraz inspekcyjna jest prowadzona na terenie Polski oraz innych krajów. Oceny zgodności realizuje się wg dokumentów normatywnych PN, CENELEC, IEC, ANSI/IEEE oraz międzynarodowych koncernów energetycznych (ENEL, ENEDIS).

 • Certyfikaty zgodności wydawane przez Jednostkę Certyfikującą IEn są uznawane przez odbiorców w Europie i na świecie (porozumienie w ramach organizacji międzynarodowych IAF MLA, EA MLA).
 • Dzięki nadzorom przedstawicieli akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej, badania są uznawane jako akredytowane w procesach oceny zgodności wyrobów w Europie i na świecie (porozumienia w ramach organizacji międzynarodowych ILAC MRA i EA MLA o wzajemnym uznawaniu wyników badań).
 • Jednostka Inspekcyjna IEn – to pierwsza w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna w dziedzinie nadzorów nad badaniami wyrobów elektroenergetycznych.

Jednostki funkcjonują w ramach wdrożonych systemów zarządzania zgodnych z właściwymi normami:

 • Jednostka Certyfikacyjna - PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.
 • Jednostka Inspekcyjna - PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”

Pracownicy Zespołu uczestniczą w opracowywaniu norm i innych dokumentów normalizacyjnych , poprzez działalność  w wielu Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN):

- Kable i Przewody, Instalacje Elektryczne i Ochrona Odgromowa Obiektów Budowlanych, Sprzęt Elektroinstalacyjny, Przekaźniki, Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Wysokonapięciowa, Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Niskonapięciowa, Izolatory, Transformatory Energetyczne, a także w Polskim Komitecie Wielkich Sieci Elektrycznych – CIGRE, w Polskim Komitecie Ochrony Odgromowej.

Kierownikiem Zespołu ds. Certyfikacji i Inspekcji jest mgr inż. Andrzej Kieliszek, a Zastępcą Kierownika jest mgr inż. Dariusz Zienkiewicz.

Zapraszamy do współpracy.

Polityka Jakości Zespołu ds. Certyfikacji

1. Jednostka Certyfikująca działająca w Instytucie Energetyki, będącym instytutem badawczym, w zakresie tworzenia gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania wiedzy przydatnej dla rozwoju i doskonalenia krajowej elektroenergetyki i rozmaitych organizacji dla niej pracujących lub z nią współdziałających, krajowych i zagranicznych:
a) realizuje zadania Instytutu w zakresie certyfikacji wyrobów objętych zakresem akredytacji PCA, poprzez działanie zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17065, na terenie Polski oraz krajów, przede wszystkim tych, które są sygnatariuszami wielostronnych porozumień dotyczących akredytacji,
b) odpowiada za wysoki poziom kompetentnej i wiarygodnej oceny certyfikowanych wyrobów, dbając o zapewnienie wiarygodności Instytutu
c) przyczynia się do wprowadzania wyrobów elektrotechnicznych na rynki zarówno polski jak i międzynarodowe.


2. Jako podstawowe cele dotyczące jakości Jednostka Certyfikacyjna stawia sobie za zadanie:
a) zapewnienie najwyższej jakości usług dla elektroenergetyki, świadczonych odpowiedzialnie i profesjonalnie, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym,
b) zdobycie i utrzymanie  uznania przez klientów, partnerska współpraca oraz stały rozwój

3. Realizacja przez jednostkę certyfikującą Instytutu Energetyki powyższych celów dotyczących jakości, jest zapewniona przez:
a) stosowanie i utrzymywanie systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN EN ISO/IEC 17020, procedur oraz polityk i zasad opisanych w Księdze Jakości,
b) zapewnienie niezależności, bezstronności i rzetelności na wszystkich etapach procesu certyfikacji,
c) dobór kompetentnego personelu o odpowiednim wykształceniu, doświadczeniu i praktycznych umiejętnościach oraz zapewnienie możliwości i środków do systematycznego utrwalania i podnoszenia kwalifikacji tego personelu,
d) zapewnienie adekwatnych zasobów do realizacji zadań,
e) zapewnienie poufności wszystkich informacji uzyskiwanych od klientów w czasie badań i procesie certyfikacji.
f) nie uleganie naciskom komercyjnym, finansowym i innym, które mogłyby zagrażać bezstronności.

4. Ocena realizacji celów polityki jakości jest zapewniana  przez:
a) okresowe audity wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania,
b) okresowe posiedzenia Rady Nadzorującej System Certyfikacji jako mechanizmu chroniącego bezstronność prowadzonymi procesami certyfikacji wyrobów,
c) zbieranie opinii klientów dotyczących współpracy z Jednostką Certyfikującą,
d) bieżącą aktualizację analizy ryzyka konfliktu interesów i zagrożeń bezstronności.

5. W poczuciu odpowiedzialności za politykę jakości deklarujemy, w imieniu własnym i podległych nam pracowników, że personel Jednostki Certyfikującej zna i stosuje politykę jakości oraz wymagania zawarte w dokumentacji systemu zarządzania.

Odstępstwa od deklarowanej polityki jakości nie przewiduje się.


mgr inż. Dariusz Zienkiewicz                                dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEn

Z-ca Kierownika Zespołu ds. Certyfikacji               Dyrektor Instytutu Energetyki

Warszawa, dnia 15 listopada 2021 r.

Przepisy Prawne i Normatywne

PRZEPISY PRAWNE

 

PRZEPISY NORMATYWNE

 • Zgodność oceny z natępującymi dokumentami:

Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.”,

Norma PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji.”,

Punkty 6 i 7 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności -- Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Niezależność oceny

 • Ocena jednostki certyfikującej - strony trzeciej - niezależnej od producenta i odbiorcy

 • Komplementarność oceny
  Ocena wyrobu jak i jego producenta/dostawcy

 • Międzynarodowa identyfikowalność
  Polskie Centrum Akredytacji jest członkiem międzynarodowych organizacji EA i IAF

 • Dokument użyteczny w postępowaniach przetargowych
  Porównanie wyrobów ocenionych według jednolitych standardów przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.