Laboratorium Aparatury Pomiarowej świadczy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz wielkości elektrycznych DC i m. cz. Certyfikat Akredytacji AP 013 oraz Zakres akredytacji AP 013 można potwierdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć i odebrać przyrządy pomiarowe na własny koszt i ryzyko. Dostarczone przyrządy powinny być sprawne i kompletne.

Przyrządy pomiarowe powinny być dostarczone na adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Laboratorium Aparatury Pomiarowej, ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00, piętro III, pok. 315A.

Zleceniodawca wraz z obiektem do wzorcowania powinien dostarczyć zlecenie z jasno określonym zakresem wykonania usługi, w którym podaje m.in.: zakres wzorcowania lub punkty pomiarowe, dane zleceniodawcy do wystawienia faktury, dane użytkownika do umieszczenia na świadectwie wzorcowania (jeśli inne niż Zleceniodawcy), dane osoby do kontaktu w sprawie obiektu wzorcowania, a także sposób jego odbioru, zasadę podejmowania decyzji o ile zleca stwierdzenie zgodności wyników wzorcowania ze specyfikacją lub wymaganiem. Jeśli obiekty wzorcowania mają być odebrane poprzez firmę kurierską, Zleceniodawca określa w zleceniu nazwę firmy i numer zawartej z nią umowy.

Laboratorium Aparatury Pomiarowej przeprowadza wzorcowanie przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami:

 • Instrukcja T/I 1/MAP Wzorcowanie czujników termoelektrycznych i termoelementów,
 • Instrukcja T/I 2/MAP Wzorcowanie czujników rezystancyjnych,
 • Instrukcja T/I 6/MAP Wzorcowanie przyrządów do pomiaru i symulacji temperatury,
 • Instrukcja T/I 8/MAP Wzorcowanie termometrów szklanych,
 • Instrukcja T/I 9/MAP Wzorcowanie termometrów,
 • Instrukcja T/I 10/MAP Wzorcowanie obiektów do utrzymywania temperatury,
 • Instrukcja T/I 11/MAP Wzorcowanie komór termostatycznych i klimatycznych,
 • Instrukcja T/I 12/MAP Wzorcowanie kalibratorów temperatury,
 • Instrukcja T/I 13/MAP Wzorcowanie pirometrów i kamer termowizyjnych,
 • Instrukcja T/I 14/MAP Wzorcowanie termostatów cieczowych,
 • Procedura P4/MAP Wzorcowanie aparatury do pomiaru temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych i wilgotności na obiektach,
 • Procedura W1/MAP Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności,
 • Procedura W2/MAP Wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury punktu rosy,
 • Procedura W3/MAP „Wzorcowanie higrometrów punktu rosy z wykorzystaniem generatora punktu rosy/szronu”,
 • Instrukcja C/I 1/MAP Wzorcowanie ciśnieniomierzy wskazówkowych,
 • Instrukcja C/I 2/MAP Wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • Instrukcja C/I 3/MAP Wzorcowanie przetworników ciśnienia,
 • Instrukcja E/I 1/MAP Wzorcowanie analogowych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych,
 • Instrukcja E/I 2/MAP Wzorcowanie cyfrowych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych,
 • Instrukcja E/I 3/MAP Wzorcowanie rezystorów stałych, regulowanych i boczników prądu stałego.

W przypadku stwierdzenia niesprawności przyrządu Laboratorium odstąpi od wzorcowania o czym poinformuje Zleceniodawcę. Wystawione zostanie orzeczenie i pobrana opłata 100 zł + 23 % VAT.

Wykonanie usługi będzie potwierdzone wystawieniem świadectwa wzorcowania zawierającym spójność pomiarową, wyniki pomiarów oraz niepewność pomiaru.

Laboratorium wykonuje na zlecenie Zleceniodawcy stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem.

Zasada podejmowania decyzji musi być uzgodniona ze Zleceniodawcą i potwierdzona pisemnie.

Standardowo Laboratorium przyjmuje zasadę podejmowania decyzji jako niebinarne stwierdzenie zgodności z pasmem ochronnym wg wytycznych dokumentu ILAC G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności”.

Standardowy termin wykonania usługi to 15 dni roboczych od daty dostarczenia przyrządu wraz ze zleceniem.

Po wykonaniu usługi wystawiona zostanie faktura przelewowa z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury lub wg ustaleń ze zleceniodawcą.

Instytut Energetyki nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie wzorcowanych przyrządów pomiarowych z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z zaniedbań lub zaniechań popełnionych przez pracowników Laboratorium Aparatury Pomiarowej przy wykonywaniu zlecenia.

Skargi dotyczące wykonywanych usług, należy kierować do Kierownika Laboratorium Aparatury Pomiarowej, będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującą procedurą systemową.

Laboratorium Aparatury Pomiarowej  jest zobowiązane, że wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone podczas realizacji usługi są traktowane jako poufne, są zastrzeżone  i odpowiednio chronione. Bez zgody Zleceniodawcy nie mogą być one upublicznione.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Instytut Energetyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mory 8. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Instytutu Energetyki (szczegóły dotyczące zasad przetwarzania dostępne są na stronie https://ien.com.pl/rodo).

Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez Instytut Energetyki współpracy handlowej na wszystkich etapach (w szczególności w celu: realizacji zleceń/zamówien/umów na świadczenie usług z zakresu działalności laboratoryjnej, wystawiania faktur oraz dochodzenia roszczeń).

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.