- Instytut Energetyki Instytut Badawczy - Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej   (dalej jako EOS) przeprowadza pomiary zgodnie z ustaleniami ofert/zleceń, w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

- Przedmiotem usług jest praca badawcza polegająca na pomiarach wymienionych w Ofercie/Zleceniu.

- Zleceniodawca ma możliwość zapoznawania się z metodami badań oraz jest informowany o zachowaniu poufności i bezstronności realizowanych usług.

- Zakres akredytacji jednostki EOS tj. zakres pomiarów jest opublikowany na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl; numer Akredytacji AB 252.

- Zlecenie wykonania usługi powinno zawierać: dane Zleceniodawcy do wystawienia faktury dane do kontaktu w sprawie zlecenia (r. telefonu, email).

- Zleceniodawca otrzymuje formularz Przegląd umowy lub zlecenia zawierający dane merytoryczne, organizacyjne i finansowe dotyczące zlecenia. Klient informowany jest o konieczności potwierdzenia formularza.

- Zapłata za pomiary powinna być dokonana w formie przelewu na konto bankowe Instytutu Energetyki podane na wystawionej za wykonanie usługi fakturze w uzgodnionym terminie lub w formie płatności w kasie Instytutu.

- Faktura wystawiana jest po zakończeniu wykonanych Badań/ekspertyzy i sporządzeniu Sprawozdania/raportu z badań.

- Skargi dotyczące pomiarów należy kierować do Kierownika Jednostki.

- EOS zapewnia, że jest wolny od nacisków komercyjnych, finansowych, które zagrażałyby bezstronności.

- EOS jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi informacjami od klienta oraz gwarantuje poufność wyników i interesów Zleceniodawcy.

- Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Instytut Energetyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mory 8. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Instytutu Energetyki (szczegóły dotyczące zasad przetwarzania dostępne są na stronie https://ien.com.pl/rodo).

- Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez Instytut Energetyki współpracy handlowej na wszystkich etapach (w szczególności w celu: realizacji zleceń/zamówień/umów na świadczenie usług z zakresu działalności laboratoryjnej, wystawiania faktur oraz dochodzenia roszczeń).

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.