Zakład Procesów Cieplnych posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych skierowanych na potrzeby przemysłu. Realizowane prace zorientowane są głównie na:

 • pomiary i diagnostykę urządzeń energetycznych,
 • modelowanie numeryczne procesów cieplno-przepływowych,
 • doradztwo techniczne.

Poniżej przedstawiono przykładowe zrealizowane bądź będące w toku prace na wymienionych polach.

Pomiary i diagnostyka urządzeń energetycznych

Badania optymalizacyjne pracy kotłów

 • Badania optymalizacyjne procesu spalania w kotle OP-650 nr 8 w Elektrowni Dolna Odra po modernizacji dysz OFA
 • Optymalizacja pracy kotłów OP-230 nr 1 i 5 w VHP EC Żerań po zainstalowaniu palników niskoemisyjnych
 • Badania optymalizacyjne procesu spalania w kotłach OP-430 nr 10, 14, 15, OP-230 nr 3 i 4 oraz OP-380 nr 11 w VHP EC Siekierki
 • Optymalizacja pracy kotłów OP-140 nr 1 i 2 w EC Poznań Karolin po zainstalowaniu palników niskoemisyjnych
 • Badania optymalizacyjne kotła WP-120 nr 2 w EC Pomorzany
 • Optymalizacja pracy kotłów OP-230 nr 7 i 8 w EC Białystok S.A., OP-650 nr 4 w Elektrowni Jaworzno III, OP-150 nr 5 i 6 oraz kotła WP-120 nr 8 w EC Elbląg a także WP-70 oraz WP-120 w EC Lublin-Wrotków po zainstalowaniu palników niskoemisyjnych
 • Optymalizacja pracy kotła OP-650-050 nr 2 w Elektrowni Dolna Odra z palnikami B&W oraz analiza możliwości poprawy sprawności wytwarzania bloku nr 2
 • Badanie i analiza rozwiązań zmierzających do poprawy warunków spalania w komorze paleniskowej w celu rozwiązania problemu szlakowania i podwyższenia sprawności kotła OP-230 nr 5 w Elektrowni Ostrołęka
 • Wykonanie badań i opracowanie koncepcji modernizacji kotła OP-100 nr 3 w Elektrowni Ostrołęka

Pomiary gwarancyjne

 • Pomiary gwarancyjne kotła WP-200 nr 4 w VHP EC Kawęczyn
 • Pomiary gwarancyjne kotła OP-230 nr 1 w VHP EC Siekierki
 • Pomiary gwarancyjne podgrzewaczy powietrza kotła OP-650 nr 1 w El. Dolna Odra

Instalacje młynowe

 • Koncepcja modernizacji młynów kotła WP-120 nr 5 i 6 w EC Kraków
 • Pomiar przemiału węgla w młynach kotła nr 10 i 11 w VHP EC Siekierki
 • Pomiar instalacji młynowej kotła OP-140 nr 6 w EC Białystok
 • Badania pomodernizacyjne i optymalizacja pracy instalacji młynowej kotła OP-140 nr 4 w EC Zakładów Papierniczych FRANTSCHACH Świecie
 • Modernizacja separatorów młynów MWK-16 w VHP EC Żerań
 • Optymalizacja pracy młynów MWK-12 dla poprawy jakości przemiału w ZEC Stomil-Olsztyn S.A.

Zagrożenia korozją

 • Identyfikacja stopnia zagrożenia korozją niskotlenową rur parownika oraz wskazanie środków jej minimalizacji w kotłach OP-650-030 w Elektrowni Ostrołęka
 • Monitoring zagrożenia korozją niskotlenową ścian kotła BP-1150 bloku nr 3 w oparciu o ciągły pomiar zawartości tlenu w warstwie przyściennej w Elektrowni Opole

Instalacja i palniki do spalania i współspalania biomasy

 • Projekt instalacji do spalania biomasy z pominięciem młynów dla bloku nr 5 w Elektrowni Dolna Odra
 • Koncepcja modernizacji kotła OP-230 do współspalania biomasy w technologii WIR w Elektrowni Konin
 • Studium koncepcyjne na dostosowanie kotła OP-140 nr 5 w SM Świecie do współspalania biogazu
 • Projekt i palnik na biomasę dla Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. dla kotłów OSR-32 nr 1 i 2
 • Wykonanie 4 szt. palników na biomasę typu BIO-5 dla instalacji autonomicznego spalania biomasy w kotle OP-650 nr k5 w PGE Dolna Odra S.A.
 • Zaprojektowanie palnika wirowego na biomasę oraz konstrukcji kanałów powietrza wtórnego do palników dla kotłów OP-650 nr 1 i 2 w El.Ostrołęka
 • Wykonanie, dostawa i uruchomienie 2 palników do spalania pyłu z biomasy w kotle OR32-N w EC Knurów

Inne

 • Wyjaśnienie przyczyn uszkodzeń rur ekranów kotła OP-430 nr 14 w VHP EC Siekierki na podstawie badań procesu spalania i składu spalin przyściennych oraz optymalizacja warunków pracy kotła
 • Ustalenie przyczyn żużlowania kotłów OP-230 w VHP EC Żerań oraz wskazanie środków zaradczych
 • Badania rozkładu temperatur i składu spalin w warstwie przyściennej ekranów komory paleniskowej kotła OP-650 nr 6 w Elektrowni Dolna Odra
 • Badania szczelności obrotowego podgrzewacza powietrza kotła BENSON A i B w Elektrowni Pomorzany
 • Modernizacja dysz OFA na kotle nr 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra
 • Badania rozkładu temperatur i składu spalin w warstwie przyściennej ekranów komory paleniskowej kotła OP-650 nr 7 w Elektrowni Dolna Odra w związku ze spalaniem biomasy
 • Modernizacja układu recyrkulacji spalin kotła OP-650-050 nr 6 w Elektrowni Dolna Odra w celu redukcji asymetrii warunków pracy
 • Koncepcja modyfikacji przegrzewacza I-stopnia pary wtórnej w celu redukcji asymetrii warunków pracy kotła OP-650-050 nr 5 w Elektrowni Dolna Odra

Modelowanie numeryczne procesów cieplno-przepływowych

Obniżanie emisji NOx

 • Dostosowanie układu spalania kotła OP-650 nr 1 do pracy z jak najbardziej obniżonym poziomem NOx w Elektrowni Dolna Odra
 • Analiza techniczna i ekonomiczna metod niekatalitycznych w odniesieniu do metod katalitycznych pozwalająca na dokonanie optymalnego wyboru instalacji obniżającej poziom NOx na kotle OP-650 w Elektrowni Dolna Odra - badania numeryczne możliwości obniżenia emisji NOx kotłów OP-650 w Elektrowni Dolna Odra metodami pierwotnymi oraz niekatalitycznymi
 • Wykonanie techniczno – ekonomicznej analizy procesu spalania związanych z redukcją emisji NOx, tj. ograniczenia korozji niskotlenowej oraz obniżenia emisji poniżej 200mg/mn3 w kotle BP-1150 w Elektrowni Opole z wykorzystaniem numerycznych narzędzi symulacyjnych
 • Symulacja zastosowania technologii wiru niskotemperaturowego w komorze spalania kotła BB-1150 w celu obniżenia emisji NOx w Elektrowni Bełchatów
 • Badania numeryczne procesu spalania niskoemisyjnego w kotle OP-230 nr 7 w EC Białystok

Optymalizacja kotłów i urządzeń pomocniczych

 • Symulacje numeryczne kotła OP-650 nr 4 w Elektrowni Dolna Odra w celu dotrzymania obowiązującego standardu emisyjnego z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania istniejących urządzeń
 • Optymalizacja dysz OFA w kotle nr 5 o mocy 300 MWel w Ruien, opalanym pyłem węglowym i wyposażonym w narożne palniki wirowe - kontrakt dla Electrabel, Belgia
 • Symulacja komory spalania i optymalizacja systemu recyrkulacji spalin w kotle 200 MWel wyposażonym w palniki niskoemisyjne i dysze OFA w Elektrowni Dolna Odra
 • Optymalizacja komory spalania kotłów BB-1150 (blok 360 MWel) opalanych węglem brunatnym w Elektrowni Bełchatów
 • Wykonanie badań symulacyjnych kotła parowego z ciekłym odprowadzeniem żużla (360 t/h) w Elektrowni Kakanji w celu optymalizacji rozwiązań modernizacyjnych (nowe palniki wirowe i dysze OFA)
 • Badania numeryczne procesu spalania w kotle WP-120 nr 2 w Elektrowni Pomorzany w celu optymalizacji rozwiązań modernizacyjnych
 • Symulacja komory spalania kotła OP-130 w EC Elbląg – optymalizacja procesu spalania po zastosowanej modernizacji
 • Symulacja komory spalania kotła OP-70 w EC Olsztyn - dobór palników, dysz OFA, dysz naściennych-optymalizacja procesu spalania po zastosowanej modernizacji
 • Symulacja komory spalania kotła OP-650 w EC Ostrołęka w celu określenia przyczyn korozji ekranów i znalezienia sposobów eliminacji tego problemu
 • Kocioł parowy WP-120 opalany pyłem węglowym z tangencjalnym układem palników produkujący ciepłą wodę dla celów grzewczych EC Lublin-Wrotków - optymalizacja spalania po zastosowaniu nowych palników niskoemisyjnych
 • Symulacja komory spalania kotła CKTI 75 w Janikowskich Zakładach Sodowych - optymalizacja spalania po zastosowaniu wirowych palników niskoemisyjnych typu HTS
 • Kocioł parowy OP-140 opalany pyłem węglowym z tangencjalnym układem palników wyposażony w palniki niskoemisyjne - EC Poznań Karolin - optymalizacja spalania po zastosowaniu nowych palników niskoemisyjnych
 • Symulacja komory spalania kotła OP-100 w EC Ostrołęka w celu określenia przyczyn niskiej sprawności kotła i znalezienia sposobów eliminacji tego problemu
 • Analiza pracy kotła BB–1345 w celu określenia przyczyn żużlowania leja i wybuchów w odżużlaczu

Inne

 • Modelowanie numeryczne procesu spalania gazów niskojakościowych w kotle gazowym w Ravenna we Włoszech

Doradztwo techniczne

 • Opracowanie wielowariantowej koncepcji zawierającej przegląd dostępnych na rynku technologii odazotowania spalin oraz opracowanie dokumentów przetargowych na budowę instalacji odazotowania spalin dla kotłów blokowych w VHP EC Siekierki.
 • Doradztwo techniczno – ekonomiczne postępowania przetargowego mającego na celu wybór wykonawcy przedsięwzięcia pt. „Redukcja emisji NOx z kotłów BP-1150 w Elektrowni Opole.”
 • Analiza techniczno – ekonomiczna opłacalności wykonania węglowej instalacji rozpałkowej dla kotła BB – 1150 w Elektrowni Bełchatów.
 • Koncepcja na wykonanie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w ramach projektu bezpośredniego współspalania dużej ilości biomasy w EC Kraków.
 • Koncepcja Programowo – Przestrzenna instalacji współspalania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych w kotle BB-1150 w Elektrowni Bełchatów
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna zastosowania paliw odnawialnych w celu poprawy efektywności ekonomicznej EC Starogard
 • Opracowanie programu technicznego wzrostu produkcji energii biomasy w spółkach grupy kapitałowej PGE do min. 4TWh/a w 2012r. wraz z modelem logistyki zapewniającym realizację programu
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.